Hankinta, markkinakartoitus, Kanneltalon kahvilapalvelut, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-013402
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 17

Kanneltalon kahvilan vuokraaminen

Kulttuurijohtaja

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päätti vuokrata Kanneltalon kahvilan aputiloineen Pöytäliina Cateringille (Y-tunnus: 2813129–9). Kahvilatiloista maksettava kuukausivuokra on 1 000 euroa (alv. 0 %) aukiolokuukausilta. Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Sopimus on voimassa kaksi vuotta alkaen 1.1.2023. Sopijapuolten on halutessaan mahdollisuus jatkaa sopimusta määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely: vuokralaisen valinta

Kannetalon kahvilatoiminnan markkinointikartoitus/tietopyyntö käynnistettiin 24.11.2022. Markkinakartoitus/tietopyynnön määräaika päättyi 8.12.2022 klo 16. Markkinakartoituksen/tietopyynnön kohteena on Helsingin kulttuurikeskuksen hallinnoiman kahvilan ja aputilojen vuokraus sekä tiloissa harjoitettava kahvilatoiminta osoitteessa Klaneettitie 5, 00420 Helsinki.

Markkinointikartoitus lähettiin etukäteen kartoitetuille ehdokkaille Kahverella Oy (2950468–3), ISS Palvelut Oy (0906333-1) ja Pöytäliina Cateringille (Y-tunnus: 2813129–9).

Ilmoituksessa pyydettiin yrittäjätietojen lisäksi esittämään arvio sopivasta vuokratasosta ja liittämään hakemukseen liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää markkinointisuunnitelman. Lisäksi pyydettiin selvitys aiemmasta toiminnasta ja kokemuksesta ravintola-, kahvila- ja/tai catering-alalta. Painoarvoa päätöksessä annettiin kahvilatoimijan kiinnostuksesta kehittää lounasruokatoimintaa. Lisäksi pyydettiin vapaamuotoinen suunnitelma ravintolatoiminnasta kohteessa sisältäen esimerkkejä tarjoilusta.

Määräaikaan mennessä 8.12.2018 klo 16:00 vastaukset saatiin yhdeltä ehdokkaalta: Pöytäliina Cateringilta (Y-tunnus: 2813129–9). Pöytäliina Cateringin ehdotus täytti toiminnalle asetetut vaatimukset. Pöytäliina Cateringin tarjous vastasi kokonaisuudessaan tarpeitamme.

Vuokralainen sitoutuu järjestämään tiloissa hyvätasoisia, kohtuuhintaisia kahvilapalveluja talon asiakkaille ja henkilöstöruokailua henkilökunnalle. Lounasruokailun lisäksi kahvila tarjoaa väliaikatarjoilut esityksiin. Tavoitteena on tukea edellä mainituilla palveluilla Kanneltalon kulttuuri- keskuksessa järjestettävien taide-, kulttuuri-, kokous- ja juhlatilaisuuksien onnistumista. Kahvilassa järjestetään myös kulttuurikeskuksen ohjelmaa.

Kanneltalon kahvilan tulee toimia tiiviissä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä kulttuurikeskus Kanneltalon operatiivisen johdon kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.1.2022, § 3 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että vs. kulttuurijohtaja voi päättää hankinnoista 150 000 euroon saakka.

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Ia Pellinen, johtaja, puhelin: 09 310 37945

ia.pellinen@hel.fi

Päättäjä

Reetta Heiskanen
vs. kulttuurijohtaja