Helsingin kaupunkitilat Oy:n omistajapäätökset 2022

HEL 2022-013459
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 868 §

Sijoitus Helsingin kaupunkitilat Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

  • hyväksyä 1,5 miljoonan euron suuruisen sijoituksen tekemisen Helsingin kaupunkitilat Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, sekä
  • myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2022 talousarviomäärärahoja 1,5 miljoonaa euroa edellä mainitun sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunkitilat Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää hallinnassaan olevien Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden toimintaa kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja tässä tarkoituksessa harjoittaa vuokraustoimintaa erityisesti pk-yrityksille, edistää kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymistä ja kestävää kaupunkikehitystä Helsingissä sekä luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua.

Yhtiö elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa ja edistää sille vuokratun kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeän tilaomaisuuden aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta.

Lisäksi yhtiön toimialana on kaupungin yhtiölle määrittelemien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien kehittämispalvelujen tuottaminen sekä muu elinkeinotoiminnan yleinen kehittäminen alueella.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon

Helsingin kaupunkitilat Oy on pyytänyt kaupungilta yhtiön oman pääoman vahvistamista ensimmäisen vajaan toimintavuoden aikana tarkentuneiden taloudellisten reunaehtojen kompensoimiseksi. Yhtiön ennuste ensimmäisen vuoden tuloksesta on voimakkaasti negatiivinen johtuen osaltaan koronapandemian vaikutuksesta yhtiön tilavuokraustoimintaan. Palautuminen koronapandemian vaikutuksista on ollut selvästi ennakoitua hitaampaa. Osaltaan tappio johtuu muun muassa siitä, että Tukkutorin alueen maanvuokrasopimuksia ei ole maanvuokraoikeudellisten esteiden vuoksi voitu siirtää yhtiöittämisen yhteydessä suunnitellulla tavalla kaupungilta yhtiölle. Vuokrasopimusten siirtämättä jättäminen pienentää yhtiön tulopohjaa maanvuokrasopimusten nettotuottojen jäädessä kaupungille yhtiön sijaan.

Helsingin kaupunkitilat Oy esittää kaupungille kahden miljoonan euron suuruisen sijoituksen tekemisen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ilman kaupungin pääomasijoitusta yhtiön kassavarat uhkaavat loppua ja yhtiön oma pääoma painua negatiiviseksi vuoden 2023 aikana.

Kassavarojen ja oman pääoman riittävyyteen vaikuttaa osaltaan myös kaupungin palveluostoihin vuodelle 2023 varattava määräraha. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiön vuosittaista kaupungin palveluostoa tulisi nostaa tasolle 5,5 miljoonaa euroa vuodelle 2023 ja jatkovuosille mahdollisesti laskevalla mallilla. Vuoden 2022 palveluostoihin varattu määräraha on ollut 2,36 miljoonaa euroa.

Valtiontukiarviointi

Kielletyn valtiontuen määritelmä pohjautuu Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen (”SEUT”) 107 artiklan 1 kohtaan, jossa valtiontuki määritellään jäsenvaltion myöntämäksi taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetyksi tueksi, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, siltä osin kuin tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tunnusmerkkien täyttyessä kyseessä on kielletty valtiontuki, ellei jokin poikkeussäännöistä sovellu.

Voidakseen olla valtiontukea, julkisen rahoituksen, kuten kaupungin tekemän pääomasijoituksen, on kanavoiduttava yritykseen. Euroopan unionin tuomioistuimissa yritykseksi on määritelty taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Helsingin kaupunkitilat Oy on perustettu hallinnoimaan kaupunkistrategian ja kaupungin tehtävien kannalta merkittävillä alueilla sijaitsevia kaupungin omistuksessa olevia rakennuksia ja alueita. Yhtiö vastaa tilojen hallinnoinnin ohella alueiden elinvoimaisuuden kehittämisestä kaupungin antaman palvelutehtävän perusteella.

Vuokrattavien tilojen rakennukset ovat pääosin suojeltuja ja rakennuskulttuurihistoriallisesti merkittäviä, ja kaupunkialueet, joilla ne sijaitsevat, ovat olennaisia kaupungin elinvoimaan liittyvien tavoitteiden kannalta.

Kaupunki ei voi kokonaan kattaa rakennusten kunnossapidon ja edellytetyn kunnossapitotason vaatimia kustannuksia tiloissa mahdollisesti toimivien kaupallisten toimijoiden vuokratuloilla. Tiloja ja maa-alueita on kuitenkin niiden luonteesta (mm. kauppahallit, torialueet, kauppiastalot) ja kaupungin elinvoimatekijöihin liittyvistä tavoitteista johtuen tarkoituksenmukaista vuokrata pääosin ulkopuolisille elinkeinonharjoittajille.

Rakennuksia, niiden tiloja ja ympäröiviä maa-alueita käytetään etupäässä muihin kuin taloudellisiin tarkoituksiin, joita ovat mm. kaupungin keskustan ja urbaanien alueiden elinvoima-, kaupunkikulttuuri-, matkailunedistämis- ja ruokakulttuuritavoitteet. Helsingin kaupunkitilat Oy:n toimintaan liittyvät rahoitustarpeet kohdistuvat myös pääosin näihin tarkoituksiin ja toteuttamisedellytysten luomiseen. Lisäksi on huomioitava, että kaupunki tulisi ylläpitämään näitä tiloja ja maa-alueita myös siinä tapauksessa, että niitä ei lainkaan vuokrattaisi ulos, mutta tällöin elinvoima- ja muut kaupunkistrategiset tavoitteet voisivat jäädä toteutumatta optimaalisesti.

Yhtiön hallinnoimien tilojen osalta tiloihin kohdistuva julkinen rahoitus ei muodostu valtiontueksi kaupallisille toimijoille, kun kaupalliset toimijat valitaan avoimen ja tasapuolisen tarjouskilpailun kautta, johon ei liity ehtoja tai vaihtoehtoisesti vuokrakohteesta peritään ulkopuolisen arvioitsijan määrittämä markkinaehtoinen vuokra. Lisäksi voidaan arvioida, että toiminnan vaikutukset ovat ainoastaan paikallisia, koska toiminta rajoittuu tietylle hyvin rajoitetulle alueelle eikä toiminta ole luonteeltaan laajentuvaa.

Yhtiön harjoittama muu toiminta kuin vuokraus ei ole taloudellista toimintaa eli siltä osin yhtiö ei toimi ollenkaan kilpailuilla markkinoilla, eikä kaupungin myöntämä tuki ole valtiontukea.

Edellä kuvatulla menettelyllä (avoin tarjouskilpailu tai arviointimenettely) varmistutaan siitä, että vuokralaiset eivät saa myöskään valtion-tueksi luettavaa taloudellista etua.

Yhtiön omalla toiminnalla pääosin ja yksittäisten vuokrakohteiden osalta vuokraustoiminnalla ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai vaikutus olisi korkeintaan marginaalinen. Komissio on useissa päätöksissä katsonut asiaan liittyvien erityisolosuhteiden vuoksi, että toimenpiteellä oli puhtaasti alueellinen vaikutus, eikä se näin ollen vaikuttanut jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komissio on näissä tapauksissa varmistanut erityisesti, että tuensaaja toimitti tavaroita tai palveluja rajatulle alueelle jäsenvaltiossa eikä todennäköisesti houkutellut asiakkaita muista jäsenvaltioista ja ettei ole ollut mahdollista tietää ennakolta, että toimenpiteen vaikutus rajat ylittävien investointien tai sijoittautumisen edellytyksiin ei olisi pelkästään marginaalinen (Käsitetiedonanto, 2016/C262/01, kohta 196).

Helsingin kaupunkitilat Oy:n toimintojen voidaan edellä mainituilla perusteilla arvioida olevan paikallisia eikä toiminnoilla ole vaikutusta valtiontukisääntelyn näkökulmasta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Sijoituksen tekeminen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ei edellä mainituilla perusteilla sisällä kiellettyä valtiontukea.

Lopuksi

Helsingin kaupunkitilat Oy on kaupungin kokonaan omistama ei-markkinaehtoisesti toimiva yhtiö, jonka toimialaan ja talouteen koronapandemia on vaikuttanut edelleen vuonna 2022 merkittävästi. Palautuminen koronapandemian vaikutuksista tulee kestämään yhtiön talouslaskelmien perusteella vielä useita vuosia. Yhtiön ennusteiden mukaan sen hallinnoimien tilojen vuokratulot tulevat lähivuosina olemaan selvästi alhaisemmalla tasolla kuin yhtiöittämisselvitysten yhteydessä arvioitiin. Yhtiöittämisselvityksen aikainen näkemys erityisesti koronapandemian vaikutuksesta ja siitä palautumisesta on osoittautunut toteutuneeseen kehitykseen verrattuna liian positiiviseksi.

Kaupungin on yhtiön omistajana perusteltua vahvistaa yhtiön omaa pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävällä vastikkeettomalla sijoituksella yhtiön toimintaedellytysten ylläpitämiseksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi sekä kaupungin kannalta tärkeiden yhtiölle asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. Pääomasijoituksen tarkoituksenmukaiseksi määräksi on arvioitu 1,5 miljoonaa euroa yhtiön esittämän kahden miljoonan euron sijaan, koska sen jälkeen yhtiön kassavarat vastaisivat arviolta noin kahden kuukauden laskennallisia menoja, mitä voidaan pitää kohtuullisena puskurina yhtiön toiminnan harjoittamisen näkökulmasta.

Kaupungin palveluostoja yhtiöltä vuonna 2023 tarkastellaan erikseen kaupungin ja yhtiön välisen palvelusopimuksen kautta ja päätetään osana kaupungin talousarvion täytäntöönpanoon liittyvää kansliapäällikön päätöstä määrärahojen kohdentamisesta. Palveluostoihin varattavissa määrärahoissa tulee ottaa huomioon yhtiöittämisen yhteydessä tavoitellut hyödyt muun muassa ulosvuokrattavista tiloista saatavien vuokratuottojen positiivisesta kehittymisestä sekä toisaalta yhtiöltä saamatta jäävien Tukkutorin alueen maanvuokrien nettotuoton kompensoiminen yhtiölle myös vuoden 2022 jälkeen. Maanvuokratuottojen menetyksiä koskeva kompensaatio on vuoden 2022 osalta 0,8 miljoonaa euroa.

Yhtiöltä tehtävien palveluostojen määrän on vuonna 2023 tarpeen olla selvästi suurempi kuin vuonna 2022, jolloin kaupungin talousarvion valmisteluvaiheessa yhtiön varsinainen toiminta ei ollut vielä käynnistynyt, mutta määrärahaa on perusteltua alentaa vaiheittain sen jälkeen, ellei kaupungin yhtiöltä ostamien palvelujen määrä ja/tai laatu olennaisesti muutu tulevaisuudessa. Lisäksi yhtiölle tulee asettaa velvoite tehdä suunnitelma liikevaihtonsa kasvattamisesta, toimintansa tehostamisesta ja/tai kulujensa pienentämisestä esimerkiksi tilojen ylläpitotoiminnan organisointiin ja/tai yhtiön hallinnoimien rakennusten omistusjärjestelyihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä ja -vaihtoehtoja selvittämällä. Tarvittavia toimenpiteitä koskeva toimiohje valmistellaan erikseen kaupungin hallintosäännön mukaisesti konsernijaoston käsiteltäväksi.

Yhtiölle vahvistetun omistajastrategian mukaisesti yhtiö vuokraa kaupungilta vuokraamiaan tiloja eteenpäin läpinäkyvästi ja markkinaehtoisesti kaupungin yhtiölle asettamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Parhaillaan valmistelussa olevien tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivityksen yhteydessä otetaan huomioon, että yhtiön tulee tulevaisuudessa pystyä kehittämään vuokraustoimintaansa siten, että se pystyy saamillaan vuokratuloilla ja kaupungin vuotuisilla alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen liittyvillä kohtuullisilla palveluostoilla kattamaan toimintansa kustannukset, ja ettei kaupunki joudu tulevaisuudessa tekemään yhtiöön uusia vastaavia pääomasijoituksia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi