Virkasuhteen täyttäminen, varhaiskasvatusyksikkö Haltia-Tammi, päiväkodinjohtaja, työavain KASKO-02-2685-22

HEL 2022-013517
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Päiväkodin johtajan määräaikaisen viran täyttäminen, yksikkö Haltia-Tammi, työavain KASKO-02-2685-22

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4

Päätös

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö ********** päätti valita päiväkodin johtajan määräaikaiseen virkaan (vakanssinumero 43525) **********

Viransijaisuus alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2023.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava yhden (1) kuukauden koeaika.

Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Päiväkodin johtajan määräaikainen virka (vakanssinumero 43525) on ollut julkisesti haettavana ajalla 19.9.-3.10.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Määräaikaisen viran sijoituspaikka on Haltia-Tammi.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan päiväkodin johtajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää varhaiskasvatuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päiväkodin johtajan tehtävät varhaiskasvatusyksikkö Haltia-Tammessa.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 §:n mukaan päiväkodinjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on 1.1.2030 alkaen varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito, jollei hänen kelpoisuutensa päiväkodinjohtajan virkaan määräydy varhaiskasvatuslain 75§:n siirtymäsäännöksen mukaan.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin taitoa kehittää päiväkotien työtä Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja nähdä varhaiskasvatuksen johtaminen laajemmasta näkökulmasta, sekä kiinnostusta ja osaamista pedagogiseen johtamiseen. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin ratkaisukeskeisyyttä, helposti lähestyttävyyttä ja empaattisuutta, sekä asiakastyön, henkilöstön, talouden ja turvallisuuden johtamisen taitoja. Tehtävässä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ja kyky rakentaa luottamusta sekä asiakkaisiin että henkilöstöön. Lisäksi korostetaan organisointitaitoja, prosessien johtamista ja päätöksentekokykyä, sekä kykyä toimia sujuvasti muuttuvissa tilanteissa. Kehittämismyönteinen ja innostunut työote nähdään eduksi sekä hyvät henkilöstöjohtamisen taidot ja valmentava johtamistyyli.

Lisäksi tässä tehtävässä luettiin eduksi hyvä digiosaaminen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Hakemusten perusteella kutsuttiin yksilöhaastatteluihin kaikki hakijat: ********** ********** ja **********

Haastattelun suorittivat ajalla 10.-12.10.2022 aluepäällikkö ********** ja HR asiantuntija **********

Kaikki hakijat kutsuttiin uudestaan yksilöhaastatteluun, jotka toteutettiin ajalla 24.10-2.22.2022.

Haastattelun suorittavat aluepäällikkö ********** ja HR asiantuntija **********

**********

**********

**********

********** **********

Päiväkodin johtajan tehtävässä korostuvat kehittävä ja valmentava työote, oman työn organisointitaidot ja hyvät vuorovaikutustaidot. Päiväkodin johtajalta edellytetään kykyä hahmottaa kokonaisuuksia varhaiskasvatuksesta ja sen kehittämisestä.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 15.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus@hel.fi

Päättäjä

Raila Tiainen-Ala-Maunus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 4