Vuokraus, tilat, Nordenskiöldinkatu 20, rakennus 22, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-013841
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 24

Vuokraus, tilat, Nordenskiöldinkatu 20, rakennus 22, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Nordenskiöldinkatu 20, 00250 Helsinki sijaitsevan yhteensä 860 m² suuruisen tilan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön toistaiseksi alkaen 1.5.2022.

Pääomavuokra on 15,55 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 4,38 euroa/m²/kk. Lisäksi peritään kunnossapidon lisävuokraa 0,84 euroa/m2/kk ajalla 1.5.2022 – 31.12.2023. Kunnossapidon lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Edellä mainituista koostuva kokonaisvuokra sosiaali- ja terveystoimialalle on yhteensä 20,77 euroa/m2/kk, 214 346,40 euroa /v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/m2/kk.

Lisäksi 10 vuoden ajan (1.5.2022 - 1.5.2032) peritään hankkeesta 2821P21609 aiheutuvaa lisävuokraa 23,86 euroa/m²/kk, 246 217 euroa/kk.

Hallintolain 52 § 2 mom. perusteella korjattu kirjoitusvirhe vuosiluvussa, lisävuokra vuosimäärässä. NCR 1.12.2022

Lisäksi 10 vuoden ajan (1.5.2022 - 30.4.2032) peritään hankkeesta 2821P21609 aiheutuvaa lisävuokraa 23,86 euroa/m/kk, 246 235 euroa/v

Päätöksen perustelut

Nordenskiöldinkatu 20, Rakennus 22, 00250 Helsinki osoitteessa sijaitsee sosiaali- ja terveystoimen lastensuojelun erityisen huolenpidon lastenkotitoiminta. Perustettavien lastensuojelun erityisen huolenpidon osastojen tiloille on akuutti tarve, johtuen lastensuojelulain muutoksesta 1.1.2022 alussa, jonka jälkeen vain kunta voi toimia palveluntuottajana.

Erityisen huolenpidon osastoille tulee 5 + 5 lasta ja 30 työntekijää. Työtä tehdään kolmessa vuorossa. Erityisen huolenpidon hoito on ympärivuorokautista toimintaa, johon sijoitetaan nuorisoikäisiä sijaishuollossa jo olevia lapsia 90vrk (+90vrk) ajaksi.

Auroran sairaalan rakennus 22 pohjoissiiven osastojen A ja B tilat sopivat laajuudeltaan ja tilarakenteeltaan kohtuullisin toiminnallisin rakennus- ja taloteknisin muutostöin lastenkotitoiminnan käyttöön. Osastotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti itsenäisiä ja niihin on omat erilliset sisäänkäynnit. Tiloihin sijoitetaan kaksi ympärivuorokautisesti toimivaa lastensuojelun osastoa.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miro Laaksonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42140

miro.laaksonen@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö