Metron liikennöintisopimus, lisäsopimus nro 6, Liikenneliikelaitos

HEL 2022-013849
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 87 §

Metron liikennöintisopimuksen lisäsopimus lisäeläkkeiden vaikutuksesta linjatuntikorvaukseen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta

 • hyväksyi esitettyjen perusteluiden ja liitteen 1 mukaisen sopimusluonnoksen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa metroliikenteen liikennöintisopimuksen muuttamisesta lisäeläkkeiden muuttuneiden vaikutusten huomioimiseksi liikennöintisopimuksen linjatuntikorvauksessa (lisäsopimus nro 6),
 • oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään lisäsopimus nro 6 sopimusluonnokseen mahdollisesti tarvittavia vähäisiä muutoksia, ja
 • oikeutti HKL:n tekemään ja allekirjoittamaan lopullisen lisäsopimuksen nro 6 HSL:n kanssa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne
Oy:n liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:n johtokunta oikeutti HKL:n tekemään HSL:n kanssa 8.6.2010, 92 §, metron liikennöintisopimuksen vuosiksi 2010-2024.

HKL:n ja HSL:n välisessä metroliikenteen liikennöintisopimuksessa on linjatuntikorvauksen erillisenä eränä laskettu lisäeläkeosuus, joka on perustunut kunnallisten työnantajien korkeampiin työnantajan eläkemaksuihin.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (Kaupunkiliikenneyhtiö) perustamisen yhteydessä kaupunginvaltuuston 22.9.2022, 282 §, päätöksen mukaisesti koko HKL:n silloinen henkilökunta, ml. metrojunankuljettajat, siirtyivät Kaupunkiliikenneyhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Muutoksen myötä metrojunankuljettajat eivät enää ole kunnallisalojen eläkemaksujen piirissä ja siten HKL:n kustannukset näiden osalta ovat laskeneet.

Lisäsopimuksella nro 6 sovitaan muuttuneiden eläkemaksujen huomioisesta HSL:n maksamassa linjatuntikorvauksessa vuosina 2023-2024. Eläkemaksujen vaikutuksista tehtyjen laskelmien perusteella eläkemaksujen muutoksen vaikutukset toteutuvat vuodesta 2022 lähtien ja nyt tehtävällä lisäsopimuksella vaikutukset huomioidaan vuosien 2023 ja 2024 liikennöintikorvauksissa.

Lisäsopimuksen voimassaolo päättyisi samaan aikaan varsinaisen liikennöintisopimuksen kanssa vuoden 2024 lopussa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi