Tutkimuslupa, Enhancing e-Participatory budgeting using gamification: The Case of OmaStadi

HEL 2022-013991
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 72

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä Enhancing e-Participatory budgeting using gamification: The Case of OmaStadi

Maankäyttöjohtaja

Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Rakshya Bhattarain tutkimuslupahakemukselle ”Enhancing e-Participatory budgeting using gamification: The Case of OmaStadi” -tutkimusta varten päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla. Kaupunkiympäristön toimialalla työn yhteyshenkilö on projektinjohtaja Belinda Barbato.

Tutkimuslupa on voimassa 21.11.2025 asti.

Päätöksen perustelut

Väitöskirjatutkimuksen aihe on verkko-osallisuuden parantaminen pelillistämisen hyödyntämisellä Helsingin osallistuvassa budjetoinnissa, Omastadissa. Tutkimuksessa selvitetään, lisääkö pelillistäminen merkityksellistä kaupunkilaisten osallisuutta osallistuvan budjetoinnin prosessissa ja tekeekö se prosessista helpomman ja vaivattomamman kaupunkilaisten näkökulmasta. Tutkimus kohdentuu myös kaupunginkansliaan sekä muihin osallistuvaa budjetointia toteuttaviin toimialoihin.

Pelillisyys mahdollistaa positiivisen oppimisen, sitoutumisen sekä saavuttamisen tunteen, mitä voidaan hyödyntää ideoinnissa, vaikuttavassa osallisuuden kokemuksessa, suunnittelussa ja paremmassa päätöksenteossa kaupungin budjetointiprosessissa. Pelillisyyden hyödyntämisen ideana on parantaa kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua ja hallita omaa tekemistään tehokkaammin.

Väitöskirjatutkimus toteutetaan pääosin keskittymällä Suomessa tehtyihin tapaustutkimuksiin ja erityisesti Helsingin kaupungin osallistuvaan budjetointiin, Omastadiin. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan siihen, miten suunnitellaan kaupunkilaisille alusta, jossa verkossa tapahtuva osallistuva budjetointi voidaan toteuttaa käyttämällä pelillistämistä Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, mitkä ovat verkossa tapahtuvan osallistuvan budjetoinnin edellytykset eri sidosryhmien näkökulmasta, kuinka sidosryhmät ymmärtävät sen sekä miten pelillistäminen vaikuttaa sidosryhmien väliseen kommunikointiin ja osallistumiseen.

Väitöskirjatutkimuksessa analysoidaan osallistuvan budjetoinnin nykyisten osallisuus-skenaarioiden ja metodien toteutusta Suomessa kehittämällä käytössä olevaa osallisuusprosessia (AS-IS prosessi). Jotta tutkimuksessa saadaan kartoitettua AS-IS prosessi haastatellaan kaupungin työntekijöitä. Kaupungin työntekijöiden haastattelut antavat kuvan nykyisestä prosessista ja priorisoitavista kehittämisen kohteista. Kaupungin työntekijöiden haastattelujen lisäksi tutkimuksessa haastatellaan kaupunkilaisia ja selvitetään heidän näkökulmiaan. Kaupunkilaisten haastattelut auttavat ymmärtämään aiheeseen liittyviä osallisuuden kokemuksia, odotuksia sekä mahdollisia kaupunkilaisten sitouttamisen menetelmiä. Näin ollen voidaan muodostaa kirkas kuva osallistuvan budjetoinnin nykytilasta Helsingissä sekä tuottaa uusia näkemyksiä osallistuvasta budjetoinnista akateemiselle lukijakunnalle, osallisuustyötä tekeville tahoille sekä sidosryhmille Helsingissä.

Tutkimuslupaan liittyvät ehdot

 • Asiantuntijahaastatteluissa kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.
 • Tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.
 • Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
 • Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla väitöksen hyväksymisen ja julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen.
 • Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupungille.
 • Tutkija tai tutkijaryhmä saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.
 • Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen: kymp.arkisto@hel.fi.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunta on 29.08.2017 § 62 päättänyt toimivallan siirtämisestä julkisuuslain mukaisissa asioissa. Kaupunkiympäristölautakunta päätti hallintosäännön 24 luvun 3 §:n perusteella, että kaupunkiympäristön toimialalla viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaisen päätöksen tekee palvelukokonaisuutta koskevissa asioissa palvelukokonaisuuden johtaja.

Kaupunkiympäristölautakunnan 29.08.2017 § 62 mukaan tutkimuslupapäätöksen antamisesta päättää maankäyttöjohtaja.

Päätös tullut nähtäväksi 19.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Belinda Barbato, Projektinjohtaja, puhelin: 09 310 36084

belinda.barbato@hel.fi

Päättäjä

Rikhard Manninen
maankäyttöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Tutkimuslupahakemus, täydennys 26.4.2023, liite, tietosuojailmoitus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.