Tutkimuslupa, Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöosaaminen paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoidossa

HEL 2022-014209
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Tutkimuslupa tutkimukseen "Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöosaaminen paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoidossa"

Seniorikeskusten johtaja

Päätös

Seniorikeskusten johtaja myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutkimuslupahakemukselle " Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöosaaminen paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoidossa " (väitöskirja). Yhteyshenkilö on projektipäällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Tutkimusryhmää voi vastaisuudessa tarvittaessa täydentää työntekijöillä ehdolla, että salassapitositoumukset toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen kirjaamoon (diaarinumero HEL 2022-014209 mainittava).

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välisestä yhteistyöosaamisesta paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoidossa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien välisessä yhteistyössä tarvittavaa osaamista.

Tutkimuksen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa koskevan osan kohderyhmänä ovat seniorikeskuksissa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Rekrytointi tapahtuu yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla ja osallistuminen perustuu suostumukseen. Aineisto kerätään 2-3 ryhmähaastattelussa, joihin tavoitellaan 4-6 osallistujaa. Ryhmähaastattelut toteutetaan seniorikeskuksen tiloissa tai Zoom-videopuhelun avulla. Haastattelut äänitetään ja tallenteet tuhotaan litteroinnin jälkeen. Tietoja käsitellään ja säilytetään tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Aineisto analysoidaan teoriasidonnaisella aineiston analyysillä. Tutkimusaineiston pohjalta kirjoitetaan kaksi tieteellistä artikkelia. Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään väitöskirjatutkimuksen seuraavassa vaiheessa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoille suunniteltavan ja toteutettavan intervention sisällön rakentamisessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää seniorikeskusten johtaja (seniorikeskuksia koskevat tutkimukset).

Päätös tullut nähtäväksi 11.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 46595

mari.riila@hel.fi

Päättäjä

Maritta Haavisto
seniorikeskusten johtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Tutkimuslupahakemus 25.11.2022, liite, tietosuojaseloste
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.