Sitovat toiminnan tavoitteet vuonna 2022, Helsingin kaupunki

HEL 2022-014260
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 39 §

Pelastuslaitoksen vuoden 2022 sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen vuoden 2022 sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja todeta, että ensihoitopalvelun resurssien riittävyyttä on arvioitava talousarvioprosessin yhteydessä yhdessä ensihoitopalvelun tilaajana toimivan HUSin kanssa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista. Selvitysten tulee olla kaupunginkansliassa viimeistään 31.1.2023. Pelastustoimen osalta on annettu alustava selvitys kaupunginkanslialle vuoden 2022 toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista pelastuskomentajan kirjeellä kaupunginkanslian aikataulun mukaisesti.

Seuraavassa on kuvattu pelastustoimen sitovat toiminnalliset tavoitteet ja mittarit sekä tavoitteiden toteutuminen:

1) Onnettomuuksia ehkäistään lisäämällä kaupunkilaisten ja Helsingissä toimivien tahojen kykyä estää onnettomuuksia ja rajoittaa niiden vaikutuksia. Tavoitetta mitataan turvallisuuspisteillä. Tavoitteena oli vähintään 11 000 turvallisuuspistettä.

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 10 582 pistettä eli 96 %. Poikkeama johtui suunniteltua suuremmasta ajankäytöstä sisäiseen koulutukseen valvonnan prosessin uudistuksessa sekä Ukrainan kriisiin aiheuttamasta henkilöstöresurssin kohdennuksesta.

2) Kiireellinen ensihoito toteutuu tilaajan vaatimusten mukaisesti. Tavoite on, että ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 60 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävissä.

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 59 %. Ensihoidon resurssit eivät nykyisellään riitä toiminnan riittävään maantieteelliseen hajauttamiseen, mikä kasvattaa kuljetusmatkoja ja siten viiveitä yksikön toiminta-alueella.

3) Pelastustoiminnan toimintavalmius on riittävä ja tarkoituksenmukainen. Tavoitetta mitataan pelastustoiminnan keskimääräisellä lähtö- ja ajoajalla kohteeseen riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä. I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3-vahvuisella yksiköllä tulisi olla enintään kuusi minuuttia vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

Tavoite toteutui. Toteuma oli 50 %.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätietojen antaja

Henri Nordenswan, yhteyspäällikkö, puhelin: 09 310 30010

henri.nordenswan@hel.fi