Sitovat toiminnan tavoitteet vuonna 2022, Helsingin kaupunki

HEL 2022-014260
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 5 §

Liikenneliikelaitoksen sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta merkitsi asian tiedoksi ja lähetti tiedossa olevat sitovien tavoitteiden toteumatiedot kaupunginkanslialle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2022 talousarviossa ja tulosbudjetissa liikenneliikelaitoksen (HKL) sitovat tavoitteet olivat:

  • Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) pysyy vähintään vuoden 2020 tasolla ja saavuttaa metroliikenteessä tason 4,15.
  • Liikennöinnin luotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä) ylittää tavoitetason 99,85 %.
  • Tilikauden tulos on vähintään nolla. 

HKL on saavuttamassa kolmesta sitovasta tavoitteesta yhden.

Liikennöinnin luotettavuutta koskeva tavoite

Tavoite: Liikennöinnin luotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä) ylittää tavoitetason 99,85 %.

Toteuma: Liikennöinnin luotettavuutta koskeva sitova tavoite ei toteutunut.

Vuonna 2022 metroliikenteessä ajettiin 98,98 % tilatuista lähdöistä, mikä jäi alla luotettavuustavoitteen 99,85 %. Ajamattomien lähtöjen syissä korostuu erityisesti kuljettajaresurssien puute, mikä aiheutti 92 % ajamattomista lähdöistä.

Asiakastyytyväisyyttä koskeva tavoite

Tavoite: Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) pysyy vähintään vuoden 2020 tasolla ja saavuttaa metroliikenteessä tason 4,15.

Toteuma: Asiakastyytyväisyyden sitova tavoite ei toteutunut.

Metroliikenteen liikennöitsijäarvosana oli 4,09, mikä jäi alle tavoitteen 4,15. Keväällä 2022 toteutetussa tutkimuksessa liikennöitsijäarvosana oli vielä tavoitetasoa korkeampi, mutta syksyn aikana liikennöinnin luotettavuus heikentyi etenkin kuljettajaresurssien puutteesta johtuen. Tämä näkyi kyselytutkimuksen ”Aikataulussa pysyminen” -tuloksen merkittävänä laskuna laskien koko liikennöitsijäarvosanan tavoitetason alapuolelle.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan liikennöitsijäarvosanalla (arvosteluasteikko 1-5). Liikennöitsijäarvosana on liikennöitsijän laatua mittaavien kysymysten keskiarvo Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tuottamasta kyselytutkimuksesta. Osatekijöinä on kuljettajan ajotapa ja vaunujen siisteys sekä aikataulussa pysyminen ja opasteiden toimivuus asemilla. Kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Taloutta koskeva tavoite

Tavoite: Tilikauden tulos vähintään nolla.

Toteuma: Tilikauden tulosta koskeva tavoite toteutuu.

Tieto on alustava ja lopullinen tulos selviää kun HKL:n tilinpäätös valmistuu helmikuussa 2023.

Sulje

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 19.01.2023 § 4

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi rakentamispalveluliikelaitoksen selvityksen toteutumatta jääneistä sitovista toiminnan tavoitteista vuonna 2022 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen
Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi