Helmet-kirjastojen käyttösäännöt 1.2.2023 alkaen

HEL 2022-014479
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 39

Helmet-kirjastojen käyttösäännöt 1.2.2023 alkaen

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti vahvistaa Helsingin kaupunginkirjaston osalta liitteenä olevat Helmet-kirjastojen (Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen) yhteiset käyttösäännöt ja käyttösääntöjen liitteet, jotka tulevat voimaan 1.2.2023 alkaen.

Päätöksen perustelut

Yleisistä kirjastoista annetun lain (29.12.2016/1492 14§:n) mukaan kunta voi hyväksyä yleisen kirjaston käyttösäännöt, joilla edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Käyttösäännöissä voidaan antaa määräyksiä kirjaston tilojen ja omaisuuden käytön ohella kirjastoaineiston lainaamisesta, varaamisesta, palauttamisesta ja palauttamisen määräajoista sekä lainauskiellosta, kirjaston käyttökiellosta ja maksuista.

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kirjastojen yhteinen kirjastojärjestelmä ja sen edellyttämät yhteiset toimintatavat ovat mahdollisia vain yhteisten, saman sisältöisten käyttösääntöjen avulla. Helmet-kirjastoilla on ollut yhteiset, samasanaiset käyttösäännöt jo n. kaksikymmentä vuotta. Helmet-kirjastojen käyttösäännöt päivitettiin edellisen kerran 2021.

Käyttösääntöjä on nyt päivitetty varausten maksimimäärän osalta. Varausten maksimimäärä voi olla jatkossa aiemman 50 sijaan 100. Maksuihin tai laina-aikoihin ei tule muutoksia.

Näillä käyttösäännöillä kumotaan 1.2.2021 voimaan tulleet käyttösäännöt. Nämä käyttösäännöt tulevat voimaan 1.2.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Helmet-johtoryhmä (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) on hyväksynyt käyttösääntömuutokset. Kukin kaupunki tekee osaltaan käyttösääntöpäätöksen.

Toimivalta asiassa perustuu Helsingin kaupungin hallintosäännön 5. luvun 8 §:ään, jonka mukaan kirjastopalvelujen kokonaisuutta johtajaa kirjastopalvelujen johtaja.

Päätös tullut nähtäväksi 19.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Susanna Aakko, sovellusasiantuntija, puhelin: 09 310 71312

susanna.aakko@hel.fi

Päättäjä

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja