Suunnattu osakeanti hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

HEL 2022-014719
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 34 §

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n (y-tunnus 3324881-1) osakassopimuksen. Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto oikeuttaa rahoitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus hyväksyy Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakemerkinnän ja muut osakemerkinnän täytäntöönpanoa koskevat ehdot täyttyvät.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhtiön perustaminen

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen (sotepe) tehtävät siirtyivät 1.1.2023 kunnilta uusille hyvinvointialueille. Kuntien jäsenyyteen perustuvana yhdistyksenä Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ei voi enää tarjota sosiaali- ja terveydenhuoltoon eikä pelastustoimen palvelujen järjestämiseen liittyviä asiantuntija- tai muita palveluja hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle eikä myöskään tarjota näihin liittyviä vaikuttamispalveluita tai edunvalvontaa. Hyvinvointialueet ja Kuntaliitto ovat yhdessä pyrkineet löytämään yhteistyöratkaisun, joka mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen keskeytyksettömät palvelut ja prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua. Tästä syystä katsottiin tarpeelliseksi perustaa yhtiö, joka hoitaa näitä tehtäviä.

Kuntaliitto on 28.10.2022 perustanut Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n (yhtiö). Yhtiön perustamishetkellä Kuntaliitto omistaa kaikki yhtiön 10 osaketta. Perustamisen yhteydessä yhtiö on sitoutunut suuntaamaan osakeannit hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle sekä Helsingin kaupungille. Osakeanti toteutetaan ajalla 1.12.2022–31.3.2023. Osakeantien jälkeen yhtiön omistusosuudet jakautuvat yhtiön perustamisen tavoitteen mukaisesti siten, että kukin osakas omistaa 10 osaketta yhtiön osakkeista. Yhtiön osakkaat omistavat kukin yhtä suuren osuuden yhtiöstä. Osakassopimus laaditaan ensimmäisen osakeantikierroksen yhteydessä osapuolten kesken. Kuntaliitto on käynyt muutosneuvottelut, joiden tuloksena yhtiöön siirtyi 16 Kuntaliiton työntekijää.

Osakassopimus

Osakassopimuksen sopijapuolina (osapuoli) ovat Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä, Suomen Kuntaliitto ry, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy sekä kaikki 21 hyvinvointialuetta.

Osakassopimuksella osapuolet sopivat yhtiön toiminnasta ja toiminnan järjestämisestä, hallinnosta, päätöksenteosta, osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja yhtiön omistukseen.

Osakassopimus tulee voimaan, kun kukin osapuoli on sen allekirjoittanut ja on voimassa kunkin osakkaan osalta niin kauan, kun kyseinen osakas on yhtiön osakkeenomistaja. Yhtiön osalta osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien osakkaiden välillä.

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa yhtiön hallitus.

Osakassopimuksen mukaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, Helsingillä ja Kuntaliitolla on oikeus nimittää hallitukseen yksi yhteinen jäsen, jonka kautta ne käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. Yhtiön hallituksen jäsenten nimeämisessä määrätään tarkemmin osakassopimuksen kohdassa 7.3. (yhtiön hallitus ja päätöksenteko).

Yhtiön toiminnan tarkoitus ja rekisteröinti

Osakassopimuksen 4 kohdan mukaan yhtiö tuottaa lähtökohtaisesti palveluita (peruspalvelut) vain määräysvaltaa käyttäville osakkailleen eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiö tuottaa palveluitaan osakkaille sekä niiden määräysvallassa oleville yhteisöille (tytäryhteisöille), jotka eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiön toiminnan tulee olla kilpailukykyistä ja läpinäkyvää. Yhtiön toiminnan tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta arvioidaan säännöllisesti. Yhtiö tukee omistajiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisessä tarjoamalla omistajien määrittelemiä palveluja.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen asiantuntija-, neuvonta-, yhteistyönalusta-, kehitys- ja lainsäädäntöön vaikuttamispalveluita ja soveltamisen tukea sekä vaikuttamis- ja edunvalvontapalveluja että muita palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen
omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö.

Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 2.12.2022, arvolisäverovelvollisuusrekisteriin 9.11.2022 ja ennakkoperintärekisteriin 1.1.2023.

Osakassopimus on liitteenä 1. Yhtiöjärjestys on liitteenä 2.

Yhtiön rahoitus

Yhtiön rahoitus perustuu asukaslukupohjaiseen osakaskohtaiseen vuosimaksuun, jonka osakkaat maksavat osakassopimuksen kohdan 4 mukaisista peruspalveluista. Helsingin kaupungin vuosimaksu vuodelta 2023 on noin 171 000 euroa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 5 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi