Maksuperusteiden määrääminen, vuokranmääritysperusteet, vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-014897
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 22

22 § Vuokranmääritysperusteet kaupungin omistamille vapaarahoitteisille vuokra-asunnoille

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti asettaa Helsingin kaupungin omistuksessa ja Tilat-palvelun hallinnoinnissa oleville, vapaarahoitteisille asunnoille vuokranmäärityksen perustaksi Tilastokeskuksen ylläpitämän, lokakuisin julkistettavan neljännesvuositilaston mukaisen asuntovuokrien alakvartiilin 1.1.2023 alkaen.

Tilapäällikkö päätti myös, että uuden vuokranmääritystavan lisäksi vuokraa voidaan tarkistaa ylöspäin enintään + 20 % ja alaspäin enintään - 50 % erityisestä syystä johtuen.

Muilta osin vuokrasopimukset solmitaan noudattaen vuokrasopimusten mukaisia ehtoja ja lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin omistamille, Tilat-palvelun hallinnoimille vapaarahoitteisille asunnoille asetetaan kaupunkistrategian mukaisena vastuullisen talouden ja tuottavuuden parantamisen toimenpiteenä vuokranmäärityksen perustaksi Tilastokeskuksen ylläpitämän asuntovuokrien lokakuisin julkistettavan neljännesvuositilaston alakvartiilin. Tarve vuokranmääritysmallin muutokselle on syntynyt, koska tällä hetkellä käytössä oleva vuokranmääritysmalli ei tuota asuntomarkkinoilla riittävän kilpailukykyisiä vuokria. Vuokra-asuntomarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina ja tarjolla on runsaasti edullisia vuokra-asuntoja. Näistä syistä vapaana olevien Helsingin kaupungin omistamien vapaarahoitteisten asuntojen määrä on aiempaa suurempi.

Päätös tullut nähtäväksi 22.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Oscar Ailio, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 42080

oscar.ailio@hel.fi

Päättäjä

Sari Hilden
tilapäällikkö