Sijaisten määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun yksiköiden ja tiimien päälliköille

HEL 2022-015171
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Sijaisten määrääminen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun kaupunkitila ja verkostot -yksikön yksikön päällikölle

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Päätös

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti, että kaupunkitila ja verkostot -yksikön yksikön päällikön sijaisina viranhaltijatehtävissä toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 1. puisto- ja viheraluesuunnittelu -yksikön yksikön päällikkö
 2. maisema- ja yleissuunnitteluyksikön yksikön päällikkö
 3. kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Kaupunkitila ja verkostot -yksikön yksikön päällikön sijaisina muissa kuin viranhaltijatehtävissä toimivat sijaantulojärjestyksessä:

 1. Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti (1.8.2023 alkaen)
 2. Marjut Kauppinen, valaistuspäällikkö

Lisäksi kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti, että mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, sijaisena toimii kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös kumoaa kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikön tekemän päätöksen 13.6.2017 § 2.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7. luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tiimien päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Maria Hyövälti, va. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37494

maria.hyovalti@hel.fi

Päättäjä

Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö