Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, luokanopettaja (perusopetukseen valmistava opetus), työavain KASKO-03-370-22

HEL 2022-015221
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, perusopetukseen valmistavan opetuksen luokanopettaja, työavain KASKO-03-370-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä perusopetukseen valmistavan opetuksen luokanopettajan määräaikaisen viran.

Päätöksen perustelut

Perusopetukseen valmistavan opetuksen luokanopettajan määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 2.12.2022 – 16.12.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan ammatillisessa koulutuksessa opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakuilmoituksessa kuvataan tehtävään etsittävän monitaitoista luokanopettajaa perusopetukseen valmistavaan opetukseen 16–17-vuotiaiden kohderyhmässä. Tehtävässä luetaan eduksi kokemus maahanmuuttajien kanssa työskentelystä, erityisopetuksesta, oppilaanohjauksesta sekä S2-opetuksesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 5 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Luokanopettajan määräaikainen virka jätetään täyttämättä, koska oppijamäärä on merkittävästi alentunut, eikä tarvetta luokanopettajalle juuri nyt ole.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 22.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 040 3345784

elina.tirinen@hel.fi

Päättäjä

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5