Virkasuhteen täyttäminen, Ensilinjan palvelut, apulaisylilääkäri, työavain SOTE-02-633-22

HEL 2022-015579
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Apulaisylilääkärin viran täyttäminen, Ensilinjan palvelut, työavain SOTE-02-633-22

Ensilinjan palvelujen päällikkö

Päätös

Ensilinjan palveluiden päällikkö päätti ottaa koulutuksen ja kokemuksen perusteella psykiatrian erikoislääkäri ********** apulaisylilääkärin virkaan (vakanssinumero 026887, toimintayksikkö 396320, työpiste 200000) 1.2.2022 lukien 6016,03 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei määrätä, koska ********** on työskennellyt kaupungin palveluksessa yhtämittaisesti 23.8.2021 alkaen. ********** on esittänyt työterveystarkastuksen hyväksytyn todistuksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Apulaisylilääkärin virka on ollut vakituisesti täyttämättä vuosien ajan.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstö-hallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan ensilinjan pal-veluiden apulaisylilääkärin virkaan ottaa ensilinjan palveluiden päällikkö.

Apulaisylilääkärin tehtäviin kuuluvat vastuualueensa työryhmän lääkäreiden lähiesihenkilönä toimiminen, erikoistuvien lääkäreiden ohjaaminen ja konsultointi sekä uusien työntekijöiden perehdyttäminen, kouluttaminen ja ohjaaminen. Hän johtaa ja kehittää työryhmän toimintaa yhteistyössä muiden esihenkilöiden kanssa ja vastaa työryhmänsä lääketieteellisestä hoidosta. Apulaisylilääkärin tehtäviin kuuluvat myös työryhmään tulevien lähetteiden arviointi ja perusterveydenhuollon konsultaatioiden toteuttaminen omalla alueellaan.

Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa lail-listettu lääkäri ja psykiatrian erikoislääkärin oikeus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja
kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta ja näkemystä akuuttipsykiatriasta sekä hyviä yhteistyötaitoja mo-niammatillisessa työryhmässä, joustavuutta ja nopeaa päätöksen-tekokykyä.

Apulaisylilääkärin virka (vakanssinumero 026887) on ollut julkisesti haettavana 15.12 – 30.12.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

********** oli ainoa hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneestä on tämän asian liitteenä 1.

Työhaastattelu järjestettiin 11.1.2023 ja siinä olivat mukana ********** lisäksi ensilinjan palveluiden ylilääkäri ********** ja päällikkö **********

********** on valmistunut lääkäriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2016 ja psykiatrian erikoislääkäriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2022. Hän on erikoistumisvaiheessa työskennellyt useissa eri psykiatrian yksiköissä ja hänellä on monipuolinen kokemus erilaisten psykiatrian häiriöiden tutkimuksesta ja hoidosta. Hän on suorittanut psykiatriyhdistyksen ja Oulun yliopiston järjestämän mielenterveystyön johtamisen opintokokonaisuuden. Hän tekee parhaillaan kognitiivisen psykoterapian opintoja, jonka arvioitu valmistumisajankohta on loppuvuodesta 2023.

********** Apulaisylilääkärin vastuualue on hänelle siis entuudestaan tuttu ja hän on suoriutunut tehtävistään erinomaisesti. ********** on hyvät yhteistyötaidot ja hänen osaamisensa tukee ensilinjan palveluiden perustehtävää ja hänellä on halua jatkaa avohoitopalveluiden kehittämistyötä.

Koulutuksen, kokemuksen ja käytännössä osoitetun sopivuuden perusteella ********** on edellytykset apulaisylilääkärin viran hoitamiseen.

Päätös tullut nähtäväksi 26.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sami Keränen, päällikkö, puhelin: 050 4025489

sami.keranen@hel.fi

Päättäjä

Sami Keränen
ensilinjan palvelujen päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.