Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työsuhteisille henkilöille hankintojen tekemisestä 1.1.2023 lukien

HEL 2023-000461
§ 3

Kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurikeskukset -palvelun työsuhteisten henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla ajalla 1.8.2022 - 31.12.2022

Kulttuurijohtaja

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päätti oikeuttaa alla olevat kulttuurikeskukset -palvelun työsuhteessa olevat henkilöt toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja viranhaltijan vastuulla aikavälillä 1.8.2022 - 31.12.2022. Hankintoja tehtäessä edellytetään, että

-
toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa, 
-
toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
-
hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä liitteessä työntekijän kohdalla mainittua euromäärää ja
-
hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja
muuta annettua ohjeistusta.
Yksikkö
Vak.no
Nimike
Hankintaraja, alv 0 %
Stoa
46477
Stoan johtaja
40000 e
Kanneltalo
036025
Kanneltalon johtaja
15000 e
Malmitalo
46473
Malmitalon johtaja
15000 e
Savoy-teatteri
46440
Savoy-teatterin johtaja
15000 e
Vuotalo
461068
Vuotalon johtaja
15000 e

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on
tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Vs. toimialajohtaja on 2.6.2022, § 33 päättänyt jatkaa kulttuurikeskusten päällikön viranhoitomääräyksen muuttamisesta määräajaksi. Päätöksen mukaan kulttuurikeskusten päällikön virkatehtäviin ei kuulu kulttuurikeskukset- palveluun liittyviä tehtäviä aikavälillä 1.8.2022- 31.12.2022, ja kulttuurikeskukset-palveluun liittyvistä viranhaltijatehtävistä- ja päätöksistä vastaa määräajalla kulttuurijohtaja.

Näin ollen vs. kulttuurijohtaja päättää kulttuurikeskukset-palvelussa toimivien työntekijöiden hankintaoikeuksista. Viranhoitomääräyksen muuttamisesta johtuen kulttuurikeskusten johtajien työtehtäviä on osittain muutettu, jotta toimintasäännön mukaisia tehtäviä voidaan jatkaa organisaatiossa. Näin ollen yhdelle kulttuurikeskuksen johtajalle annetaan hankintaoikeus, joka vastaa kulttuurikeskusten päällikön hankintarajaa. Muiden kulttuurikeskusten johtajien hankintarajojen suuruuksia ei muuteta.

Päätös tullut nähtäväksi 31.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Paiju Tyrväinen, päällikkö, alueelliset kulttuurikeskukset, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 0404870672

pia.p.rantanen@hel.fi

Päättäjä

Reetta Heiskanen
vs. kulttuurijohtaja