Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla Läntisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilöille 20.1.2023 alkaen

HEL 2023-000615
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla läntisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilöille 20.1.2023 alkaen

Kotihoitopäällikkö

Päätös

Läntisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö päätti, että

Haaga 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- terveydenhoitaja (vakanssinumero 027869), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät

- terveydenhoitaja (vakanssinumero 022725), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät

Haaga 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- terveydenhoitaja (vakanssinumero 019852), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- Haaga 5 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026778)

Haaga 5 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- vastaava sairaanhoitaja (vakanssinumero 021202), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- Haaga 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026772)

Pitäjänmäki 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- vastaava sairaanhoitaja (vakanssinumero 043607), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- Pitäjänmäki 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 031573)

Pitäjänmäki 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- vastaava sairaanhoitaja (vakanssinumero 040713), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- vastaava sairaanhoitaja (vakanssinumero 084152), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

Kannelmäki 1 lähipalvelualueen vs. kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- sairaanhoitaja (vakanssinumero 039520), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- Malminkartano 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 029911)

Malminkartano 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- Muurimestari 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026773)

- Kannelmäki 1 lähipalvelualueen vs. kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026769)

Muurimestari 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- vastaava sairaanhoitaja (vakanssinumero 043608), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- Kannelmäki 1 lähipalvelualueen vs. kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026769)

Samalla kotihoitopäällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä kotihoidon esihenkilön sijaisena toimii kotihoitopäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 20.1.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa päättäjän 4.1.2022 tekemän lomakepäätöksen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan työyksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Heikkuri, kotihoitopäällikkö, puhelin: 09 310 46095

jaana.heikkuri@hel.fi

Päättäjä

Jaana Heikkuri
kotihoitopäällikkö