Hankinta, kiinteistönhoitopalvelut, Helsingin Kalasataman Kymppi Koy ja siihen liittyvä ajotunneli

HEL 2023-000633
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Kiinteistönhoitopalvelut; Helsingin Kalasataman Kymppi Koy ja siihen liittyvä ajotunneli, Työpajankatu 8, 00580 Helsinki

Yksikön päällikkö

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden asiakkuusyksikkö 3:n yksikön päällikkö hyväksyi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ja tekee Helsingin Kalasataman Kymppi Koy:n ja siihen liittyvän ajotunnelin kiinteistönhoitopalveluja koskevan sopimuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen ISS Palvelut Oy:n kanssa.

Asiakkuusyksikkö 3:n yksikön päällikkö sulkee pois

- Are Oy:n tarjouksen, koska se ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta vähimmäisreferenssien osalta.

- RTK-Palvelu Oy:n tarjouksen, koska se ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta huoltotyötä suorittavan henkilöstön osalta.

- Kiinteistöhuolto MAK Oy:n (Tapiolan Lämpö Oy) tarjouksen, koska se ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta huoltotyötä suorittavan henkilöstön osalta.

Kiinteistönhoitopalveluja koskeva sopimus tehdään seuraavin ehdoin:

Sopimus on voimassa kolme (3) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, jos sitä ei ole irtisanottu 3 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

Sopimus astuu voimaan aikaisintaan 1.9.2023 ja, kun sopimus on allekirjoitettu. Kaupunkiympäristön toimiala allekirjoittaa sopimuksen aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankintapäätös on lainvoimainen.

Hankinnan arvon arvioidaan olevan vuosittain 150 000 euroa (alv 0 %), sisältäen myös mahdolliset erikseen laskutettavat työt.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu tarjoaja on toimittanut hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet.

Päätöksen perustelut

Hankinnan perustiedot

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet on suorittanut Helsingin Kalasataman Kymppi Koy:n ja siihen liittyvän ajotunnelin kiinteistönhoitopalveluja koskevan kilpailutuksen.

Tarjouskilpailulla valitaan yksi (1) toimittaja, jonka kanssa tehdään saatujen tarjousten perusteella tarjouspyynnössä mainitun kohteen kiinteistönhoitopalveluja (kiinteistöjen yleishoito, tekniset huoltopalvelut, energianhallintapalvelut, ulkoalueiden hoitopalvelut ja LVISA-vika- ja hälytyspalvelut) koskeva sopimus.

Sopimus astuu voimaan aikaisintaan 1.9.2023 ja on voimassa kolme (3) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, jos sitä ei ole irtisanottu 3 kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

Hankinnan arvon arvioidaan olevan vuosittain 150 000 euroa (alv 0 %), sisältäen myös mahdolliset erikseen laskutettavat työt.

Hankintamenettely

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouskilpailusta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus ”Kiinteistönhoitopalvelut; Helsingin Kalasataman Kymppi Koy ja siihen liittyvä ajotunneli, Työpajankatu 8, 00580 Helsinki” TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 6.5.2023.

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin kaupunkiympäristön toimialan käyttämän sähköisen tarjouspalvelun internet-sivun osoite, josta sähköisessä muodossa olevat tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityvien noudettavissa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan, 5.6.2023 klo 9.00, mennessä tarjouksen jätti kuusi (6) tarjoajaa: Are Oy, ISS Palvelut Oy, L&T Kiinteistönhuolto Oy, RTK-Palvelu Oy, SOL Kiinteistöpalvelut ja Kiinteistöhuolto MAK Oy (Tapiolan Lämpö Oy).

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä ja ESPD-lomakkeella esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä niiden täyttymisen varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Tarjouspyyntö on liitteenä 5 ja ESPD-lomake liitteenä 6.

Soveltuvuusvaatimusten täyttymisen ja tarjousten tarkastus

- Are Oy:n tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta vähimmäisreferenssien osalta, koska tarjousdokumentissa ilmoitetun 2. referenssikohteen huoltosopimus on alkanut 1.1.2023. Tarjouspyynnön ESPD-lomakkeessa on ilmoitettu, että referenssikohteeksi hyväksytään kohde, jonka huoltosopimus on tarjoushetkellä kestänyt vähintään yhden (1) vuoden. Are Oy:n tarjous tulee näin ollen sulkea pois tarjouskilpailusta.

- RTK-Palvelu Oy:n tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta huoltotyötä suorittavan henkilöstön osalta, koska tarjouksen liitteessä laadunarviointikaavake ilmoitetun 1. kiinteistönhoitohenkilön kiinteistönhoitoalan ammattitutkinto on kesken, joten tämän mukaan henkilöllä ei ole suoritettua ammatillista peruskoulutusta. Henkilön työkokemukseksi kiinteistönhoitoalan teknisistä huoltotehtävistä on ilmoitettu 4 vuotta. Tarjouspyynnön ESPD-lomakkeessa esitetyn, huoltotyötä suorittavaa henkilöstöä koskevan, vaatimuksen mukaan tarjoajalla on oltava sopimuksen mukaisten kiinteistönhoitotehtävien tavoitteenmukaisen ja laadullisen lopputuloksen aikaansaamiseksi myös loma-aikoina ja mahdollisissa sairastumis-, tms. häiriötilanteissa, käytössään vähintään kaksi (2) nimettyä henkilöä, joilta edellytetään joko ammatillista peruskoulutusta (esim. vähintään kiinteistönhoitajan, teknisen kiinteistönhoitajan tai rakennus- tai talotekniikan alan perustutkinto) ja vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta kiinteistönhoitoalan teknisistä huoltotehtävistä TAI vaihtoehtoisesti vähintään viiden (5) vuoden työkokemusta kiinteistönhoitoalan teknisistä huoltotehtävistä. Nimettyjen huoltohenkilöiden koulutusta, jatko-/ muita koulutuksia ja työkokemusta koskevat tiedot ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla täytettävällä ja palautettavalla kaavakkeella ”Laadunarviointikaavake”. Laadunarviointikaavakkeella ilmoitetun 1. kiinteistönhoitohenkilön työkokemus ei täytä asetettuja vaatimuksia, joten RTK-Palvelu Oy:n tarjous tulee näin ollen sulkea pois tarjouskilpailusta.

- Kiinteistöhuolto MAK Oy:n (Tapiolan Lämpö Oy) tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta huoltotyötä suorittavan henkilöstön osalta, koska tarjouksessa ei ollut nimetty henkilöitä tähän tehtävään, eikä laadunarviointikaavakkeella ollut ilmoitettu edellytetyistä kahdesta henkilöstä toisen osalta mitään tietoja. Tarjouspyynnön ESPD-lomakkeessa esitetyn, huoltotyötä suorittavaa henkilöstöä koskevan, vaatimuksen mukaan tarjoajalla on oltava sopimuksen mukaisten kiinteistönhoitotehtävien tavoitteenmukaisen ja laadullisen lopputuloksen aikaansaamiseksi myös loma-aikoina ja mahdollisissa sairastumis-, tms. häiriötilanteissa, käytössään vähintään kaksi (2) nimettyä henkilöä, joiden koulutukselle ja työkokemukselle on asetettu edellä mainitut vähimmäisvaatimukset. Nimettyjen huoltohenkilöiden koulutusta, jatko-/ muita koulutuksia ja työkokemusta koskevat tiedot ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteenä olevalla täytettävällä ja palautettavalla kaavakkeella ”Laadunarviointikaavake”. Laadunarviointikaavakkeella ei ollut ilmoitettu henkilöitä tähän tehtävään eikä laadunarviointikaavakkeella ollut ilmoitettu edellytetyistä kahdesta henkilöstä toisen osalta mitään tietoja, joten Kiinteistöhuolto MAK Oy:n (Tapiolan Lämpö Oy) tarjous tulee näin ollen sulkea pois tarjouskilpailusta.

Muiden tarjoajien tarjoukset täyttävät asetetut vaatimukset ja näiden tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjouksen vertailuperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus, josta laadun osuus on 50 % ja hinnan 50 %.

Laadunarviointi

Laadunarvioinnissa käsiteltiin kaikkien soveltuvuusvaatimukset täyttävien tarjoajien tarjoukset. Tarjouspyynnön liitteinä olevilla palautettavilla laadunarviointikaavakkeilla ilmoitettiin, että laadunarvioinnissa huomioidaan vain tarjoajan kyseisellä kaavakkeella ilmoittamat tiedot.

Hankintayksikön edustajista koostunut arviointiryhmä antoi tarjouksille laatupisteet laadunarviointikaavakkeella esitetyn pisteytyksen mukaisesti.

Laadunarviointikriteerit liitteenä 1 ja laadunarviointitaulukko liitteenä 2.

Hintatarjoukset

Hintatarjoukset annettiin kiinteinä arvonlisäverottomina kuukausiveloitushintoina hankinnan kohteina olevien kiinteistöjen yleishoidosta, teknisistä huoltopalveluista, energianhallintapalveluista, ulkoalueiden hoidosta ja LVISA-vika- ja hälytyspalveluista sekä arvonlisäverottomina, hankintamäärällään painotettuina, tuntiveloitus- ja yksikköhintoina tarjouspyynnössä määritellyistä erikseen veloitettavista tehtävistä.

Tarjousten vertailuhinnat muodostuvat tarjottujen kiinteiden kuukausiveloitushintojen ja hankittavalla määrällään kerrottujen yksikköhintojen summasta.

Hintavertailutaulukko liitteenä 3.

Laadun ja hinnan arviointi

Tarjousten vertailussa käytettävät hintapisteet muodostuvat siten, että vertailuhinnaltaan halvin tarjous (a) saa 50 hintapistettä. Muiden tarjousten hintapisteet muodostuvat näiden vertailuhinnasta (b) kaavalla a/b*50 pistettä.

Tarjousten vertailussa käytettävät laatupisteet muodostuvat tarjousten laatupisteistä siten, että parhaat laatupisteet (c) saanut tarjous saa 50 laatupistettä. Muiden tarjousten vertailussa käytettävät laatupisteet muodostuvat näiden laatupisteistä (d) kaavalla d/c*50 pistettä.

Tarjouksen vertailupisteet muodostuvat tarjouksen vertailussa käytettävistä yhteenlasketuista hintapisteistä ja laatupisteistä siten, että parhaat yhteenlasketut pisteet (x) saanut tarjous saa 100 pistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet muodostuvat näiden tarjouksen vertailussa käytettävistä yhteenlasketuista hinta- ja laatupisteistä (y) kaavalla y/x*100.

Hinta-laatu vertailutaulukko on liitteenä 4.

Sopimuskumppanin valinta

Helsingin Kalasataman Kymppi Koy:n ja siihen liittyvän ajotunnelin kiinteistönhoitopalvelujen sopimustoimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut yritys ISS Palvelut Oy.

Sopimuskumppaniksi hyväksytyn osalta on tarkastettu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu tarjoaja on toimittanut hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 13.12.2022 § 711 mukaan rakennusten ja yleisten alueiden yksikön päälliköllä on hankintavaltuudet 1 000 000 euroon saakka. Rakennusten ja yleisten alueiden yksikön päällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkuja 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jari Kitunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 84081

jari.kitunen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. 1 Laadunarviointikriteerit
2. 2 Laadunarviontitaulukko
3. 3 Vertailuhintataulukko
4. 4 Vertailutaulukko, Hinta-laatu
5. 5 Tarjouspyyntö
6. 6 ESPD-lomake

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.