Määrärahojen ylitysoikeus, vuoden 2023 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2022, kaupunginkanslia

HEL 2023-000682
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 154 §

Kaupunginvaltuuston 1.3.2023 § 57 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2023 talousarvioon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 1.3.2023 § 57 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2022 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2023 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan:

Käyttötalousosa

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi

Kaupunginhallituksen päätöksessä (10.1.2022 § 2) toimialoille sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti koronan aiheuttamiin jälleenrakennustarpeisiin (kulttuuri- ja tapahtuma- alan tukemiseen, lasten ja nuorten hyvinvointivajeen korjaamiseen, ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin ja liikkeelle lähtemisen tukemiseen sekä ulkoilun ja liikunnan mahdollisuuksien vahvistamiseen).

Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 215) toimialoille ja kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen.

Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 216) toimialoille ja kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronapandemiasta palautumiseksi.

Kansliapäällikön päätöksissä (22.12.2021 § 273 ja 19.12.2022 § 243) kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti lähisuhdeväkivaltatyön projektikoordinaattorin palkkaus- ja toimintakustannuksiin.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä (21.4.2021 § 246) ja kaupunginhallituksen päätöksessä (28.11.2022 § 827) toimialoille ja kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.

Kansliapäällikön päätöksessä (23.3.2021 § 72) kaupunginkanslialle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle Tattarisuon taidekiviveistämön uudisrakennushankkeeseen.

Kansliapäällikön päätöksessä (12.10.2022 192 §) kaupunginkanslialle tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti palkanmaksu-uudistuksesta johtuvien vahingonkorvausten suorittamiseen.

Investointiosa

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakentamiskorvaukset, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 450 000 euroa (liite 1)

talousarvioluku 8 02 Rakennukset

talousarviokohta 8 02 01 Uudis- la lisärakennushankkeet Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 32 200 000 euroa keskeneräisiin hankkeisiin (liite 1)

talousarviokohta 8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 27 800 000 euroa keskeneräisiin hankkeisiin (liite 1)

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 6 100 000 euroa keskeneräisiin hankkeisiin (liite 1)

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 000 000 euroa keskeneräisiin hankkeisiin (liite 1)

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 144 000 euroa keskeneräisiin hankkeisiin (liite 1)

talousarviokohta 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 14 200 000 euroa (liite 1)

talousarvioluku 8 09 Kaupunkiuudistus, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 2 600 000 euroa keskeneräisiin hankkeisiin (liite 1)

talousarvioluku 8 10 Suuret liikennehankkeet, Kylkn käytettäväksi

talousarviokohta 8 10 01 Kruunusillat

kaupunkiympäristön toimialalle 15 300 000 euroa keskeneräisiin hankkeisiin (liite 1)

Rahoitusosa:

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 1 697 000 euroa lainojen nostoihin liitteen 1 mukaisesti

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 117 183 000 euroa lainojen nostoihin liitteen 1 mukaisesti

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 94

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnnan ylittämään vuoden 2023 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku
Kohta
Euroa
 
 
 
1 30 01
Kaupunginhallituksen käyttövarat
30 437 000
1 40 01
Kaupunginkanslia
3 000 000
 
 
 
 
Käyttötalous yhteensä
33 437 000
 
 
 
TA-luku
Kohta
Euroa
 
 
 
8 01
Kiinteä omaisuus
 
8 01 01
Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus ja täydennysrakennuskorvaukset, Kylkn käytettäväksi
450 000
8 02
Rakennukset
60 000 000
8 03
Kadut ja liikenneväylät
 
8 03 01
Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi
6 100 000
8 03 03
Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Kylkn käytettäväksi
1 000 000
8 04
Puistot ja liikunta-alueet
 
8 04 01
Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
5 000 000
8 05
Irtaimen omaisuuden perushankinta
 
8 05 01
Keskushallinto
12 100 000
8 05 02
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
6 204 000
8 05 03
Kaupunkiympäristön toimiala
2 700 000
8 05 04
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
3 200 000
8 06
Arvopaperit
 
8 06 02
Muut kohteet, Khn käytettäväksi
7 750 000
8 07
Muu pääomatalous
 
8 07 01
Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
144 000
8 08
Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi
14 200 000
8 09
Kaupunkiuudistus, Kylkn käytettäväksi
2 600 000
8 10
Suuret liikennehankkeet
 
8 10 01
Kruunusillat
15 300 000
 
 
 
 
Investointiosa yhteensä
136 748 000
 
 
 
TA-luku
Kohta
Euroa
 
 
 
9 01 01
Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi
1 697 000
9 01 02
Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
117 183 000
 
 
 
 
Rahoitusosa yhteensä
118 880 000
Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Esitykset

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.