Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-85-22

HEL 2023-000736
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti valita ympäristötarkastajan virkaan (017384) filosofian maisteri ********** 1.4.2023 alkaen 3 245,26 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla. Varalle yksikön päällikkö valitsi insinööri (AMK) **********

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.10.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 2.-20.1.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Monsterissa sekä Ympäristö ja terveys –lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtävänä on terveydensuojelulain mukaiset asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät sekä muiden oleskelutilojen terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluvat tarkastukset ja mittaukset asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa, asiakirja- ja päätösvalmistelu sekä yhteydenpito mm. toiminnanharjoittajiin, asukkaisiin ja kiinteistöjen omistajiin.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi insinööri (AMK).

Lisäksi virassa edellytetään suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tarkastuskäynneillä, neuvotteluissa ja neuvontatyössä sekä asiakasyhteydenpidossa. Hakijoilta odotetaan oma-aloitteista ja aktiivista työotetta. Eduksi katsotaan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, rakennusalan koulutus ja työkokemus, englannin kielen taito ja ajokortti.

Virkaa täytettäessä varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi on otettu huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Ympäristötarkastajan virkaan haki hakuajan kuluessa 26 henkilöä, joista 22 hakijalla täyttyi kelpoisuusehdot. Yksi hakijoista perui hakemuksensa myöhemmin. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun 6.2.2023 kutsuttiin kolme hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran hoitamisen kannalta sopivaa työkokemusta ja alaan liittyvän koulutuksen tuomaa osaamista. ********** haastatteli hakijat yhdessä ********** kanssa. ********** perui hakemuksensa haastattelun jälkeen.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävänä on asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät sekä muiden oleskelutilojen terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät.

Tehtävässä tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tarkastuskäynneillä, neuvotteluissa ja neuvontatyössä sekä asiakasyhteydenpidossa. Hakijalta odotetaan oma-aloitteista ja aktiivista työotetta. Eduksi katsotaan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, rakennusalan koulutus ja työkokemus, englannin kielen taito ja ajokortti.

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi erityistä huomiota terveydensuojelulainsäädännön tuntemukseen ja sen soveltamiseen käytännössä. Lisäksi haastatteluissa kiinnitettiin huomiota terveyshaitan arvioimisen kannalta oleellisten rakennusteknisten ratkaisujen tuntemukseen.

********** on hakijoista eniten työkokemusta asumisterveyteen liittyvistä sisäilma-alan asiantuntijatehtävistä ja hänellä on voimassa olevat sisäilma-asiantuntijan ja rakennusterveysasiantuntijan pätevyydet. Hänellä on myös enemmän asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveyshaitan arvioimisen kannalta oleellista rakennusteknisten ratkaisujen tuntemusta kuin ********** Molemmat haastatellut osoittivat ratkaisukeskeisyyttä sekä hyvää kykyä soveltaa terveydensuojelulakia ja hahmottaa kokonaisuuksia esimerkkitapauksen kautta.

Viran täyttämisessä painotettiin myös hakijan vuorovaikutustaitoja haastavissa asiakaskohtaamisissa ja kykyä työskennellä osana asiantuntijatiimiä.

Molemmilla on haastattelujen perusteella hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Englannin kielen osaaminen arvioitiin haastattelun perusteella eduksi molemmille hakijoille. Kummallakin on myös ajokortti.

********** on koulutuksen ja työkokemuksen perusteella parhaat tiedot ja taidot viran hoidon kannalta keskeisistä ympäristöterveyden osa-alueista. Hän tuntee rakennusten rakennustekniset ominaisuudet ja niiden vaikutukset asumisterveyteen. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti ja kehittämishakuisesti.

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden ansiovertailun sekä haastatteluista ilmenneiden seikkojen perusteella, että ********** on ympäristötarkastajan virkaan parhaiten soveltuva.

Päätös tullut nähtäväksi 17.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Päivi Vepsäläinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64323

paivi.vepsalainen@hel.fi

Päättäjä

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hakijalista KYMP-03-85-22
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-85-22

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.