Rasitesopimus, sopimus vesihuoltolinjasta ja rasitealueesta, Ratasmyllynkuja 3, Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy

HEL 2023-001340
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Rasitteenkaltaisen sopimuksen hyväksyminen ja liittäminen maa-alueen pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen (Vartiokylä, Ratasmyllynkuja 3)

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä liitteenä 2 olevan, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n ja Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy:n välisen 30.1.2023 allekirjoitetun rasitteenkaltaisen sopimuksen.

Samalla liikuntajohtaja päätti liittää Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy:lle Helsingin 45. kaupunginosasta (Vartiokylä) vuokratun maa-alueen vuokrasopimukseen (HEL 2019-001774) laaditut lisäehdot (liite 1) sekä HSY:n ja Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy:n välisen rasitteenkaltaisen sopimuksen liitteineen (liite 2).

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy:n välille on solmittu pitkäaikainen maanvuokrasopimus ajalle 1.3.2021 – 31.12.2043 liikuntahallin rakentamista varten. Vuokra-alueella sijaitsevia vesihuoltolinjoja on Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy:n tarpeesta jouduttu siirtämään ja sijoittamaan ne pysyvästi uudelleen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy ovat keskenään solmineet päätöksen liitteenä olevan rasitteenkaltaisen sopimuksen vesihuoltolinjasta ja siihen liittyvästä rasitealueesta. Sopimuksen ehtojen mukaisesti tämä sopimus tulee liittää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy:n väliseen pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen.

Toimivalta

Kaupunginhallitus on oikeuttanut päätöksessään 11.1.2021, § 23 liikuntajohtajan tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Päätös tullut nähtäväksi 31.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Päättäjä

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisälehti Liikunta- ja hyvinvointikeskus Puro Oy:n pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen
2. Rasitteenkaltainen sopimus HSY ja Puro

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.