Palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmien ja määrärahojen vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodelle 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-001610
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Perusopetuksen aluepäällikön 2023 käyttösuunnitelman vahvistaminen, perusopetuksen alue 1

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetusalueen 1 aluepäällikkö päätti vahvistaa alueen yksiköiden määrärahat ja vastuuhenkilöt liitteen 1 mukaisesti. Alueen kokonaiskehys on 50 949 377 €, mukaan lukien kehitysvammaisten iltapäivähoidon 300 021 € sekä ulkopuolisen rahoituksen 858 602 €.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 § 12 toimialan palvelukokonaisuuksien
käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt
ajalle 1.1.–31.12.2023.

Perusopetusjohtaja on kyseisen päätöksen pohjalta vahvistanut palveluiden määrärahat 22.2.2023 § 20. Kyseisen päätöksen perusteella aluepäällikkö vahvistaa alueensa yksiköiden kehykset ja vastuullaan olevien määrärahojen käyttösuunnitelman. Koulukohtaiset käyttösuunnitelmat vahvistaa koulujen johtokunnat. Koulujen kehykset tarkistetaan syksyllä 2023 käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti vuodelle 2023 kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) on varattu käyttösuunnitelmissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Perusopetuksen alueen 1 määrärahoissa palvelun päällikön ja lähiesimiesten osuus kertapalkkioista on yhteensä 188 858 € (ilman sivukuluja).

Päätös tullut nähtäväksi 15.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Blomqvist, controller, puhelin: 0931037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Päättäjä

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1