Hankinta, Etelä- ja pohjoisesplanadin luonnonkivet, materiaali, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2023-001659
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Yksikönjohtajan hankintapäätös, Etelä- ja Pohjoisesplanadin graniittilaatat

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti valita Etelä- ja Pohjoisesplanadin graniittilaattojen hankinnan sopimustoimittajaksi edullisimman tarjouksen antaneen Loimaan Kivi Oy:n sen antaman tarjouksen mukaisesti.

Yksikönjohtaja päätti jäljempänä mainituin perustein hylätä Metsä Kivi Oy:n ja Suomen Graniittikeskus Oy:n tarjoukset, koska niiden toimittamat mallilaatat eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

Edullisimman tarjouksen antaneen Loimaan Kivi Oy:n vertailuhinta oli 152 205,00 € (alv 0 %). Hankintapäätöksen ennakoitu arvo lisähankintamahdollisuus huomioon ottaen on 167 425 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä pääosin kilpailutettuja aliurakoita ja hankintoja. Tämä graniittilaattojen hankinta on tyypillinen erillishankinta, mikä täydentää Staran omaa rakentamista.

Hankintamenettely on ollut julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankintailmoitus Etelä- ja Pohjoisesplanadin graniittilaattojen hankinnasta on julkaistu 7.2.2023 Hilmassa ja Tarjouspalvelussa tunnuksella HEL 2023-001659. Tarjouspyyntö on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä asioista lisäkysymyksiä 17.2.2023 klo 12:00 asti. Hankintaa koskien esitettiin yksi kysymys koskien purkukalustoa. Lisäkysymykseen annettiin tarjouspyynnön mukaisesti vastaus ennen maanantaita 20.2.2023 kello 15.00.

Tarjoukset tuli antaa sähköisessä muodossa Tarjouspalvelun kautta 24.2.2023 kello 12:00 mennessä. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen sekä mallilaatat tähän hankintaan jättivät määräaikaan mennessä seuraavat viisi (5) tarjoajaa:

Artkivi Oy
Loimaan Kivi Oy
Metsä Kivi Oy
Suomen Graniittikeskus Oy
Ylämaan Graniitti Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen tietojen perusteella. Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja pääsivät mukaan vertailuun.

Hankinnan kohteena on kahta eri kokoluokkaa olevat graniittilaatat. Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti tilaajan tuli todeta mallilaattojen tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjoajien tuli toimittaa molemmista hankittavista graniittilaatoista kaksi mallilaattaa Staran toimipisteeseen ennen tarjousajan päättymistä.

Mallilaattojen tarkastusvaiheessa todettiin, että Metsä Kivi Oy:n ja Suo-men Graniittikeskus Oy:n toimittamat mallilaatat eivät täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Metsä Kivi Oy oli toimittanut ainoastaan pienemmän kokoluokan mallilaatat, eikä lainkaan suurempia mallilaattoja. Suomen Graniittikeskus Oy oli toimittanut ainoastaan yhden mallilaatan kummastakin kokoluokasta tarjouspyynnössä edellytetyn kahden mallilaatan sijaan. Tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Metsä Kivi Oy:n ja Suomen Graniittikeskus Oy:n tar-joukset tuli hylätä tarjouspyynnön vastaisina.

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioitiin halvimman vertailuhinnan perusteella. Laadulliset näkökohdat oli huomioitu tarjouspyynnössä.

Tarjottujen graniittilaattojen tarjouspyynnön mukaisuuden toteamiseksi oli ennalta sovittu mallikatselmus Staran toimipisteeseen maanantaiksi 27.2.2023 klo. 9.30. Katselmuksessa arvioitiin mallilaattojen pinnan käsittelyä ja väriä sekä muita ominaisuuksia sen arvioimiseksi, oliko tarjoajien toimittamat mallilaatat ominaisuuksiltaan tarjouspyynnössä kuvattuja graniittilaattoja vastaavia. Katselmuksen perusteella tarjouspyynnön vaatimukset täyttäviksi graniittilaatoiksi arvioitiin Loimaan Kivi Oy:n, Ylämaan Graniitti Oy:n ja Artkivi Oy:n laatat.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut, että se tarkastaa voittamassa olevan tarjoajan tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluvat toimittajan velvoitteet ja todistukset. Voittamassa olevalta Loimaan Kivi Oy:ltä tarkastettiin tarjouksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys. Tarkastuksessa todettiin tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimukset. Loimaan Kivi Oy:n tarjous on tämän päätöksen liitteenä.

Kiinteähintaisen tarjouskilpailun voittajan vertailusumma on 152 205 euroa (alv 0 %) ja 10 %:n lisähankinta mahdollisuudet mukaan lukien 167 425 euroa (alv 0 %).

Stara seuraa kaupungin ja valtiovallan ohjeistusta maailmanpoliittisen tilanteen johdosta, ja sen vaikutusta hankintasopimuksiin.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Päätös tullut nähtäväksi 08.03.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Eila Hägg, rakennuspäällikkö, puhelin: 09 310 70042

eila.hagg@hel.fi

Ilkka Koivula, projektipäällikkö, puhelin: +358931039821

ilkka.koivula@hel.fi

Päättäjä

Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tarjouspyyntö
2. Avauspöytäkirja
4. tarjous_2921733

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.