Aukioloajat, psykiatria- ja päihdepalvelut, toimipisteiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan supistaminen vuonna 2023

HEL 2023-001758
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 35

Psykiatria- ja päihdepalvelujen toimipisteiden tilapäinen sulkeminen ja toiminnan supistaminen kesällä 2023

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti psykiatria- ja päihdepalvelujen toimipisteiden aukioloajoista kesällä 2023 seuraavasti:

Fysioterapiayksikkö kiinni 17.7. – 30.7.2023

Haagan ja Kalasataman Miepit kiinni 10.7. – 6.8.2023

Peliklinikka on suljettuna ajalla 21.7. – 30.7.2023

Ryhmämuotoinen päihdeavokuntoutus on suljettuna 10.7. – 23.7.2023

Villa Sture on suljettuna 24.7.– 6.8.2023

Auroran sairaalan päiväosasto 10 on suljettuna 26.6. – 23.7.2023

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tutkimus- ja hoitokeskus on suljettuna 3.7. – 30.7.2023

Auroran sairaalan päiväosasto 8-1 on suljettuna 10.7. – 6.8.2023

Ryhmäterapiakeskus on suljettuna 3.7. – 30.7.2023

Intensiivisten avohoitojen toiminta on supistettua ajalla 26.6. – 9.7.2023 siten, että vain Into-aamu- ja teemaryhmät pidetään 3 kertaa viikossa. Koko toiminta on suljettuna ajalla 10.7. – 6.8.2023

Malmin psykiatria- ja päihdekeskuksen toiminta on supistettua siten, että potilasvastaanottojen tiistai-iltavastaanotot muutetaan päivävastaanotoiksi ajalla 5.6. – 3.9.2023

Kalasataman, Vuosaaren, Laakson ja Malmin psykiatria- ja päihdekeskusten toiminnan supistaminen ajalla 5.6. – 27.8.2023 siten, että keskukset ovat avoinna klo 8 – 16 lukuun ottamatta korvaushoitoa, joka aloittaa toiminnan aamuisin klo 7

Matalan kynnyksen ryhmätoiminta keskitetään Kalasataman mielialahäiriöpoliklinikalle ajalla 26.6. – 6.8.2023

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen syynä on psykiatria- ja päihdepalvelujen henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Päätös tullut nähtäväksi 11.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi

Päättäjä

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja