Virkasuhteen täyttäminen, Kalasataman peruskoulu, luokanopettaja, KASKO-01-1351-22

HEL 2023-001999
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kalasataman peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1351-22.

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Kalasataman peruskouluun sijoitetun luokanopettajan viran (vakanssinumero 6472).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 6472) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Kalasataman peruskoulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin yhteiskuntaopin aineenopettajan kelpoisuutta.

Määräajassa hakemuksen jätti 4 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus (luokanopettajan tutkinto ja yhteiskuntaopin opettajan kelpoisuus) oli 1 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Virka jätetään täyttämättä liian vähäisen kelpoisten hakijoiden määrän vuoksi.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kati Pennanen, rehtori, puhelin: 09 310 82856

kati.pennanen@hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3