Virkasuhteen täyttäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, luokanopettaja, KASKO-01-1391-22

HEL 2023-002044
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Virkasuhteen täyttäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1391-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 003219) ********** ja varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 003219) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Pukinmäenkaaren peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen kahden alayksikön peruskoulussa päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Pukinmäenkaaren peruskoulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.
Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus yhteisopettajuudesta, inklusiivisista ja joustavista opetusjärjestelyistä sekä työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä.

Tässä luokanopettajan tehtävässä luettiin eduksi myös aineenopettajan kelpoisuus peruskoulussa opetettavissa aineissa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 15 hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa hakuaikana. Vaadittu kelpoisuus on kaikilla hakijoilla.

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella seitsemän hakijaa ********** Haastatteluun kutsuttiin ne hakijat, joilla on hakuilmoituksessa eduksi luettu aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa opetettavassa oppiaineessa sekä vähintään kolmen vuoden kokemus luokanopettajan työstä. Haastattelun suorittivat ajalla 2.2.2023 virka-apulaisrehtori ja johtoryhmän jäsen. Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina kahdessa ryhmässä ja yhdessä samaan aikaan täytettävänä olleen toisen, vaatimuksiltaan samanlaisen luokanopettajan viran (vakanssinumero 002958) kanssa.

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla on tehtävässä eduksi luettu kaksoiskelpoisuus ja usean vuoden kokemus luokanopettajan tehtävistä. Pukinmäenkaaren peruskoulussa luokanopettajan tehtävissä korostuvat valmiudet yhteisopettajuuteen, joustaviin opetusjärjestelyihin ja suuressa yhtenäisessä peruskoulussa tarpeelliset yhteistyö- ja tiimityötaidot ja valmiudet toimia joustavasti koulun eri tehtävissä.

**********

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa yhtenäisessä peruskoulussa hankittu kokemus joustavasta työskentelystä eri luokka-asteilla, kokemus yhteisopettajuudesta ja inklusiivista järjestelyistä, kehittäjäkokemus oppimateriaalien tekijänä sekä haastattelussa osoitetut hyvät viestintä- ja ryhmätyötaidot.

Varasijalle valittiin ********** Hänen valintaansa puoltaa kokemus joustavista yhteisopettajuusjärjestelyistä ja niiden kehittämisestä nykyisessä koulussaan sekä haastattelussa osoitetut hyvät viestintä- ja ryhmätyötaidot. Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Ilppo Kivivuori, Virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 26025

ilppo.kivivuori@hel.fi

Päättäjä

Leena Hiillos
rehtori