Virkasuhteen täyttäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, luokanopettaja, valmistava opetus, KASKO-01-1401-22

HEL 2023-002119
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Pukinmäenkaaren peruskouluun sijoitetun luokanopettajan (valmistava opetus) täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-1401-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Pukinmäenkaaren peruskouluun sijoitetun luokanopettajan, valmistava opetus (vakanssinumero 002367).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan, valmistava opetus, virka (vakanssinumero 002367) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää kahden alayksikön peruskoulussa rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan (valmistava opetus) tehtävät Pukinmäenkaaren peruskoulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.
Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus yhteisopettajuudesta, inklusiivisista ja joustavista opetusjärjestelyistä sekä työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä.

Hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus yhteisopettajuudesta, inklusiivisista ja joustavista opetusjärjestelyistä sekä työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä. Tässä tehtävässä luettiin eduksi myös opinnot ja työkokemus suomi toisena kielenä -opetuksessa ja kokemus yläkouluikäisten kanssa työskentelystä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.Määräajassa hakemuksen jätti kahdeksan hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli kolmella hakijalla, joista kaksi perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan luokanopettajan virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ilppo Kivivuori, Virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 26025

ilppo.kivivuori@hel.fi

Päättäjä

Leena Hiillos
rehtori