Virkasuhteen täyttäminen, Itäkeskuksen peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, suomi toisena kielenä -opetus, KASKO-01-1468-22

HEL 2023-002221
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Virkasuhteen täyttäminen, Itäkeskuksen peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, S2, työavain KASKO- 01-1468-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan, suomi toisena kielenä tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle määrätään 6kk koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Päätoiminen tuntiopettaja, suomi toisena kielenä tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.–30.1. 2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Itäkeskuksen peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden opettajan tehtävät Itäkeskuksen peruskoulussa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden/S2 opettajan kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi positiivisen pedagogiikan tuntemus, ratkaisukeskeinen työote sekä arvostavat vuorovaikutustaidot. Lisäksi eduksi luettiin kokemus monikielisessä ympäristössä toimimisessa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 17 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 15 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 11 hakijaa. Videohaastatteluun jätti vastaamatta 1 hakija.Videohaastatteluiden perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa: ********** Heidän kaikkien vastauksista löytyi ratkaisukeskeisen työotteen kuvaamista, positiivisen kasvatuksen pedagogista asiantuntijuutta sekä ammatillista otetta, joka sopii koulumme toimintakulttuuriin. Kaikilla oli myös kokemusta alakoulussa opettamisesta. Haastattelun suorittivat ajalla 7.2.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

**********

**********

Kaikilla haastatelluilla ********** lukuun ottamatta on kokemusta suomen kielen ja kirjallisuuden opettajan tehtävistä. Alakoulussa ovat työskennelleet opettajina kaikki. Tehtävässä eduksi luettua ratkaisukeskeistä työotetta ja positiivisen pedagogiikan tuntemusta haastattelussa osoittivat eniten omaavansa **********

Itäkeskuksen peruskoulun äidinkieli/S2 ja kirjallisuus tehtävässä korostuu aineenhallinnan lisäksi moninaisuuden, monikielisyyden sekä monikulttuurisuuden ymmärtäminen, yhteistyötaidot sekä positiiviseen pedagogiikkaan pohjautuvien toimintakulttuuristen arvojen sisäistäminen.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa kokemuksen lisäksi haastattelussa esiin tulleiden asioiden sekä suositusten perusteella koulun toimintakulttuuriin sitoutuminen, pedagoginen taito, monikulttuurisuuden sekä muun moninaisuuden ymmärtäminen ja ratkaisukeskeinen työote.Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 09.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jutta-Riina Karhunen, rehtori, puhelin: 09 310 80963

jutta-riina.karhunen@hel.fi

Päättäjä

Katriina Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7