Virkasuhteen täyttäminen, Porolahden peruskoulu, lehtori, oppilaanohjaus, KASKO-01-1606-22

HEL 2023-002321
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Oppilaanohjauksen lehtorin viran täyttäminen, Porolahden peruskoulu, työavain KASKO-01-1606-22

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti valita oppilaanohjauksen lehtorin virkaan (vakanssinumero 0769) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Oppilaanohjauksen lehtorin virka (vakanssinumero 0769) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.1.2023 – 31.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Porolahden peruskoulu.Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan kahden alayksikön peruskoulussa tai lukiossa opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori. Viranhaltijan tehtävänä on oppilaanohjauksen lehtorin tehtävät Porolahden peruskoulussa.Oppilaanohjauksen lehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa haettiin opettajaa, jolla on kykyä ja kiinnostusta koulun kehittämisestä sekä valmiutta tiimi- ja verkostotyöhön, yhteistoiminnallisiin työtapoihin ja oppilaan yksilöllisten opinpolkujen rakentamiseen. Lisäksi eduksi katsotaan tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen osaamisen.Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti viisi hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on neljällä hakijalla. Haastatteluun kutsuttiin **********

Haastattelun suorittivat 2.2.2023 ja 6.2.2023 rehtori ja virka-apulaisrehtori.

**********

**********

Oppilaanohjauksen lehtorin tehtävässä korostuvat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimaan oppimisen taitojen ohjaaminen sekä taito ohjata tukea tarvitsevia nuoria. Oppilaanohjauksen lehtori toimii erilaisissa verkostoissa, osallistuu yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön ja käyttää oppilastietohallinnon ohjelmia. Tehtävässä korostuvat tiimityötaidot.

Kaikilla haastatelluilla oli hyvät vuorovaikutustaidot ja kiinnostusta oppilaanohjauksen kehittämiseen. Hakijoilla oli kokemusta oppilaanohjaajan työstä perusopetuksessa. Kaikki hakijat toivat esille ohjauksen merkityksen jatkumona sekä oppilaan tuntemuksen ja yksilöllisen ohjauksen tärkeyden. Hakijoilla oli kokemusta yhteistyöverkostoissa toimimisesta ja yhteisöllisen oppilashuollon toimintaan osallistumisesta.

Porolahden peruskoulun rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Keijonen, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 82660

markku.keijonen@hel.fi

Päättäjä

Mari Heikkinen
rehtori