Virkasuhteen täyttäminen, Tahvonlahden ala-asteen koulu, erityisluokanopettaja, lähipalvelun erityisluokka, KASKO-01-1216-22

HEL 2023-002364
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Tahvonlahden ala-aste, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-1216-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita erityisluokanopettajan (vakanssinumero 005906) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisteriotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 005906) on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.-30.1.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Tahvonlahden ala-aste.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Tahvonlahden ala-asteella.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus inklusiivisesta perusopetuksesta ja yhteisopettajuudesta. Lisäksi eduksi luettiin työkokemus monikielisessä toimintaympäristössä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti viisi hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kolmella hakijalla.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa. Yksi hakijoista peruutti hakemuksensa haastattelun jälkeen. Haastattelussa olivat ********** Kaikki muodollisesti pätevät hakijat kutsuttiin yksilöhaastatteluun.

Haastattelun suorittivat ajalla 31.1.-3.2.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

**********

Molemmilla haastatelluilla on kokemusta erityisluokanopettajan tehtävästä. Eduksi luettua kokemusta inklusiivisesta koulukulttuurista on erityisesti ********** Hänellä on kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä sekä yhteisopettajuudesta yleisopetusryhmien ja luokanopettajien kanssa. Leinosella on monipuolinen kokemus yhteistyöstä koulun moniammatillisen tiimin kanssa sekä yhteistyöstä koulun sidosryhmien kanssa.

Tehtävässä luettiin eduksi myös työkokemus monikielisestä toimintaympäristöstä ja kyseistä kokemusta on erityisesti **********

Erityisluokanopettajan tehtävässä korostuu erityisen tuen toimintamallien hallinta, joustavat opetusjärjestelyt, yhteisopettajuus sekä yhteistyö eri verkostojen kanssa. Erityisluokanopettaja toimii koulun työyhteisössä osana isompaa tiimiä, jolloin yhteistyötaidot korostuvat.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa kokemus erityisluokanopettajan tehtävästä, hakemuksen ja haastattelun perusteella kokemus inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämisestä sekä kokemus opetustyöstä monikielisessä toimintaympäristössä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 02.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tarja Tapper, rehtori, puhelin: 09 310 82625

tarja.tapper@hel.fi

Päättäjä

Taina Tervonen
perusopetuksen aluepäällikkö 1