Valtuustoaloite, Karhupuiston kioskipaikan kilpailutuksessa suosittava yöaikaan ovensa auki pitäviä yrittäjiä

HEL 2023-002428
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 484 §

Kaupunkiympäristölautakunnan vastaus valtuutettu Tuulia Pitkäsen ym. valtuustoaloitteeseen koskien yöaikaan toimivien yrittäjien suosimista Karhupuiston kioskipaikan kilpailutuksessa

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kilpailutettaessa jatkossa Karhupuiston kioskipaikalle yrittäjää, tulisi suosia yöaikaan toimivia yrittäjiä. Kaupunkiympäristön toimiala haluaa kaupunkistrategian 2021 - 2025 mukaisesti tukea kaupungin elinvoimaa ja elämyksellisyyttä sekä edistää elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia.

Jäätelö- ja grillikioskeja koskevat vuokrausperiaatteet sopimuskaudelle 2022 - 2029 on päätetty kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä 2.3.2021 § 93. Päätöksen mukaan Helsingin katu- ja puistoalueilla sijaitsevat jäätelö- ja grillikioskipaikat vuokrataan tarjouskilpailulla siten, että valintaperusteena käytetään ainoastaan hintaa.

Pelkän hinnan käyttäminen valintaperusteena on hallinnollisesti kevyin ja osallistujien näkökulmasta selkein tapa järjestää tarjouskilpailu. Valtiontukisääntelyn näkökulmasta tarjouskilpailu, jolle ei aseteta ehtoja, on yksinkertaisin tapa varmistaa, että tarjouskilpailussa muodostuva vuokra on markkinaehtoinen eikä sisällä valtiontukea. Tarjouskilpailussa kaupungin asettamat lukuisat ja yksityiskohtaiset ehdot voisivat myös aiheuttaa sen, että vuokrasopimus tulkittaisiin hankintalain soveltamisalaan kuuluvaksi käyttöoikeussopimukseksi. Tällöin kioskitoimijat tulisi valita hankintalain mukaisella tarjouskilpailulla. Sekä tarjouskilpailun järjestäminen että siihen osallistuminen vaatisivat nykyistä enemmän resursseja kaupungilta ja tarjouskilpailuun osallistuvilta yrittäjiltä.

Aukioloaikoja koskevien ehtojen määritteleminen yksiselitteisesti tarjouspyyntöön ja sopimusehtoihin olisi lisäksi haasteellista. Haasteita aiheuttaisi myös aukioloaikoja koskevien sopimusehtojen valvonta, sillä valvonta pitäisi käytännössä toteuttaa joko yöaikaan tehtävillä tarkastuskäynneillä tai yrittäjille asetettavalla raportointivelvollisuudella. Aukioloaikoja koskevat sopimusehdot rajoittaisivat myös yrittäjien elinkeinonvapautta ja mahdollisuuksia tehdä liiketaloudellisesti parhaita ratkaisuja kioskitoiminnassaan.

Kioskipaikkoja koskevia vuokrausperiaatteita tarkastellaan seuraavan kerran arviolta vuosien 2028 - 2029 aikana, kun uusien vuokrausperiaatteiden valmistelu käynnistyy. Tässä yhteydessä kaupunkiympäristön toimiala käy vuoropuhelua mm. elinkeinoelämän kanssa ja arvioi olisiko kilpailumenettelyä kehittämällä saavutettavissa yhteiskunnallisesti paremmin arvoa tuottavampaa palvelua

Valtuustoaloite

Valtuutettu Tuulia Pitkänen ym. ovat 15.2.2023 tehneet seuraavan aloitteen:

“Kioskipaikat ovat jäätelön, grillituotteiden tai muiden elintarvikkeiden myyntiin tarkoitettuja myyntipaikkoja, jotka jaetaan kaupungin toimesta kilpailutuksen kautta. Yöaikaan ruokaa myyvillä elintarvikekioskeilla eli snägäreillä on merkittävä rooli erityisesti Kallion alueen kulttuurissa. Yöaikaan saatavilla olevalla ruokatarjonnalla on myönteinen vaikutus alueen asukkaiden hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin nauttia kauniista kaupunginosasta kaikkina vuorokaudenaikoina. Erityisesti tämä korostuu viikonloppuöisin.

Helsingin kaupungin kioskipaikat on kilpailutettu vuosille 2022 - 2029. Kilpailutuksen seurauksena merkittävää kulttuurillista arvoa nauttivan Karhupuiston yökioskipaikan pitäjäksi on valikoitunut yrittäjä, joka ei kuitenkaan kioskin luonteen vastaisesti tarjoa sinällään erinomaisia palveluitaan läpi viikonloppuöiden.

Kioskit ovat luontevia yöruokapaikkoja, sillä niiden sijoittuminen muualle kuin asuinrakennusten kivijalkoihin mahdollistaa aukiolon muulloinkin kuin päiväsaikaan. Siksi seuraavassa kilpailutuksessa kaupungin tuleekin suosia erityisesti Karhupuistoon yrittäjää, joka myy yöruokaa ainakin perjantai- ja lauantai-iltaisin seuraavan vuorokauden puolelle aamuviiteen saakka.”

Toimivalta

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on osoitettava aloite vastattavaksi sille lautakunnalle tai johtokunnalle, jonka toimivaltaan tai jonka alaisen viranomaisen toimivaltaan aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu.

Aloitteessa esitetty toimenpide kuuluu kaupunkiympäristölautakunnan tai sen alaisen viranomaisen toimivaltaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Laura Yrjänä, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36216

laura.yrjana@hel.fi