Hankinta, anonyymi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely henkilöstölle, kaupunginkanslia

HEL 2023-002574
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Anonyymi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti hyväksyä Roidu Oy:n (2177774-0) tarjouksen kertaluonteisen anonyymin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn toteuttamiseksi vuonna 2023. Samalla henkilöstöjohtaja valtuuttaa Henkilöstön saatavuus ja työnantajakuva – yksikön päällikön allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on 14 900 euroa ja se maksetaan henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle varatusta budjetista.

Henkilöstöjohtaja hylkäsi Työterveyslaitoksen tekemän tarjouksen, koska se ei täyttänyt tarjouskilpailussa tarjoajien soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Henkilöstöjohtaja hylkäsi Feelback Oy:n tarjouksen, koska se ei täyttänyt tarjouksen sisällölle asetettuja vähimmäislaatuvaatimuksia.

Päätöksen perustelut

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on pitkäjänteistä työtä. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) ja tasa-arvolaki 6 § velvoittavat työnantajaa arvioimaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Anonyymi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely antaa sellaista merkittävää tietoa työpaikan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tilasta työyhteisössä, jota muunlaisin selvityksin on vaikeaa saada. Kyselyn avulla voidaan parantaa koko henkilöstön työhyvinvointia ja saada tietoa, kuinka tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eri osa-alueiden koetaan toteutuvan työyhteisössä. Kysely tuo esiin eri toimijoiden eli johdon, esimiesten ja työntekijöiden roolin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kokemukset mahdollisesta syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta.

Hankinta kilpailutettiin kevennetysti hankintalain kynnysarvon alittavana pienhankintana.

Tarjouspyyntö lähetettiin 16.2.2023 sähköpostitse kolmelle tarjoajalle: Feelback Oy, Roidu Oy, Työterveyslaitos.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 5.3.2023. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta: Feelback Oy, Roidu Oy, Työterveyslaitos. Saaduista tarjouksista tehtiin avauspöytäkirja.

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten valintaperusteet. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan halvimman hinnan (40 pistettä) ja laatutekijöiden (60 pistettä) perusteella.

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarkastus

Tarkastusvaiheessa todettiin, että Feelback Oy ei täytä esitettyjä soveltuvuusvaatimuksia, koska tarjoaja ei esittänyt tarjouspyynnössä tarjouspyynnön mukaisia vähimmäislaatuvaatimusta kokemusta tämän teeman kyselyiden järjestämisestä.

Tarkastusvaiheessa todettiin, että Työterveyslaitos ei täytä esitettyjä soveltuvuusvaatimuksia, koska tarjoajan tarjous sisälsi kuvauksen pelkästään projektiyhteistyöstä ilman pienhankinta tarjousta, joten vähimmäisvaatimuksia kokemusta tämän teeman kyselyiden järjestämisestä ei esitetty.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Roidu Oy:n tarjous täyttää tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Kokonaistaloudelliset ja laatutekijä valintaperusteet ovat nähtävillä liitteenä olevasta vertailutaulukosta, josta ilmenee laatutekijöiden täyttävät vertailuperusteet.

Sopimuskumppaniksi hyväksytyn osalta on tarkastettu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset.

Hankintasopimus tulee voimaan vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Sopimus päättyy, kun projekti on hyväksytysti suoritettu.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Henkilöstöjohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu kansliapäällikön päätökseen hankintavaltuuksista kaupunginkansliassa 03.03.2023 § 36.

Päätös tullut nähtäväksi 13.03.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kirsti Puronen, asiantuntija, puhelin: 09 310 37846

kirsti.puronen@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tarjousvertailu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.