Puistosuunnitelma, Mustikkamaan liikuntapuisto, VIO 6321

HEL 2023-002798
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 352 §

Mustikkamaan liikuntapuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, Mustikkamaa

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektinjohtaja Jere Saarikko, maisema-arkkitehti Paula Hurme ja projektipäällikkö Hannu Airola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Amanda Pasanen: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Amanda Pasasen ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan Mustikkamaan liikuntapuiston puistosuunnitelman, suunnitelmapiirustus nro VIO 6321/1.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueena oleva Mustikkamaan liikuntapuisto sijaitsee Mustikkamaa-Korkeasaari (19) kaupunginosassa, osa-alueella Mustikkamaa-Korkeasaari. Suunnittelualue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 10230 urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU). Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu liikuntapuiston itäpuolella oleva osa lähivirkistysaluetta (VL-1). Nyt hyväksyttävän puistosuunnitelman pinta-ala on noin 30 900 m².

Mustikkamaan liikuntapuisto sijaitsee Mustikkamaan keskiosassa. Liikuntapuisto rajautuu pohjoisessa Mustikkamaantiehen ja idässä sekä etelässä Mustikkamaanpolkuun. Saaren metsäiset ja avokallioiset lähivirkistysalueet ympäröivät liikuntapuiston etelä-, itä- ja länsireunaa.

Liikuntapuisto, joka on osa vanhaa Mustikkamaan kansanpuistoa, peruskorjataan tarvittavilta osin. Liikuntapuisto on perustettu 1920-luvulla kallioiselle ja mäntyvaltaiselle alueelle ja siellä kasvaa edelleen useita hyväkuntoisia puita. Liikuntapuiston sommitelma on pysynyt pääpiirteissään alkuperäisessä muodossaan. Puistossa on nykyisin pelikenttiä eri urheilulajeille sekä muutama kuntoiluväline. Mustikkamaan liikuntapuiston pääasialliset käyttäjät ovat liikunnan harrastajat ja virkistysalueen käyttäjät.

Suunnitelma

Peruskorjaussuunnittelun tavoitteena on parantaa liikkumismahdollisuuksia säilyttäen ja kehittäen vanhaa Mustikkamaan kansanpuiston tunnelmaa. Suunnitelmassa on erityisesti huomioutu alueen maisematekijät, kuten mäntyvaltainen puusto, puistosommitelma sekä ratkaisut, joilla lisätään luonnon monimuotoisuutta.

Liikuntapuiston toiminnallisuutta, kuntoilumahdollisuuksia ja yleisilmettä parannetaan. Nykyinen kivituhkapintainen kenttä muutetaan hiekkatekonurmikentäksi. Kentän eteläpäätyyn perustetaan uusi ulkokuntosali, joka rajataan aidalla muusta ympäristöstä. Lounaiskulmalla oleva puurouhetekonurmipintainen palloilukaukalo säilyy.

Suunnitelmassa asfalttipintaiset tennis- ja koripallokentät säilyvät nykyisillä paikoillaan. Tenniskenttien kohdalla on nykyisin jäädytettävä jääkiekkokaukalo, joka muutetaan tekojääkentäksi.

Liikuntapuiston kaakkoisosaan rakennetaan uusi huoltorakennus nykyisen tilalle erillisen suunnitelman mukaan. Uudisrakennuksen ja siihen liittyvän huoltopihan likimääräinen sijainti on osoitettu suunnitelmassa. Uuteen huoltorakennukseen sijoitetaan muun muassa tekojääradan jäähdytyslaitteisto ja pukutilat. Huoltorakennuksen itäpuolelle sijoittuu puiston toinen kuntoilupaikka, jonka kuntoiluvälineet suunnataan iäkkäämmille kuntoilijoille.

Nykyisen kesäkioskin aukiomaista ympäristöä jäsennetään kiveyksin ja puuterassein.

Puiston itäosan lehtipuustoa harvennetaan ja vesakkoa poistetaan näkymän aukaisemiseksi itään, saarella sijaitsevan kesäravintolan suuntaan. Puiston itäosan nurmialueelle lisätään piknik-pöytäryhmiä.

Mustikkamaantien vehreyttä lisätään siirtämällä liikuntapuiston pysäköintialuetta hieman etelään päin leveämpien istutusalueiden ja uusien puu- ja pensasistutusten mahdollistamiseksi. Lisäksi pysäköintialueen eteläreunaan rakennetaan uusi yhteys jalankulkijoille. pysäköintipaikkojen määrä säilyy ennallaan.

Puiston nykyistä kasvillisuutta hoidetaan poistamalla vieraslajeja sekä huonokuntoisia puita. Ravintolan länsipuoleiselta kalliorinteeltä poistetaan vieraslajeja ja kalliolle kylväytyneitä puita ja vesakkoa näkymän säilyttämiseksi puiston ja huvilamaisen ravintolan välillä. Kasvillisuuden monimuotoisuutta lisätään uusilla puu- ja pensasistutuksilla. Alueelle luonteenomaisia mäntyjä istutetaan lisää samoin lehtipuita ja kukkivia pienpuita. Liikuntapuiston kenttien välisen pääkäytävän varteen istutetaan uusi puurivi. Erikokoisia ja -lajisia pensasistutuksia lisätään tuomaan viihtyisyyttä ja suojapaikkoja linnuille. Maapuita jätetään metsäisten alueiden reunoille ja osa nurmialueista muutetaan niityiksi luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Puistoon lisätään roska-astioita, penkkejä ja pyörätelineitä.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee suunnitelmaselostuksesta VIO 6321/2 (Liite 1) ja suunnitelmapiirustuksesta VIO 6321/1 (Liite2).

Puisto sopeutuu alueella voimassa olevan asemakaavan nro 10230 mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Mustikkamaan liikuntapuiston puistosuunnitelma on laadittu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Puistosuunnitelmaluonnosta koskeva yleisötilaisuus pidettiin verkossa 7.12.2022 klo 17. Tilaisuudessa oli paikalla Helsingin kaupungin edustajia sekä suunnittelukonsultin edustajia. Asukastilaisuuteen osallistui kaksi henkilöä. Sähköpostitse saatiin yhteensä 4 palautetta. Palautteet koskivat kuivatusta, lintujen elinoloja sekä alueen käyttäjien tarpeita ja toiveita.

Suunnitelmaluonnos oli esillä 30.11.–13.12.2022: Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Palautteet ja vastaukset on kirjattu vuorovaikutusmuistioon (Liite 3).

Kustannukset ja aikataulu

Puiston pinta-ala on noin 3,1 hehtaaria.

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 2 404 000 euroa eli noin 80 euroa/m² (alv 0 %).

Liikuntapuisto säilyy pääosin hoitoluokassa A2. Ravintolan edustan kallioinen rinne siirretään hoitoluokasta C1 hoitoluokkaan B4.

Vuosittaiset kunnossapitokustannukset säilyvät ennallaan ottamatta huomioon tekojääradan käyttökustannuksia.

Puiston rakentamiseen on varauduttu vuosien 2026-2027 aikana.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 02, uudet liikuntapaikat ja ulkoilualueet ja liikunta- ja ulkoilualueiden peruskorjaus.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 11 kohdan mukaan lautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia. Puistosuunnitelma mahdollistaa puiston peruskorjauksen. Suunnitelman voidaan katsoa olevan taloudellisesti merkittävä.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 90 1-3 §

Maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §

Tiedoksianto

Päätös toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30 /henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan viranomaisen verkkosivuilla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jere Saarikko, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39857

jere.saarikko@hel.fi