Toimivallan siirtäminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla itäisen kotihoitoyksikön lähiesihenkilölle hankintojen tekemisessä

HEL 2023-002939
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Kotihoidon Itäisen kotihoitoyksikön työsuhteisten toimenhaltijoiden hankintaoikeudet 2.3.2023 alkaen

Kotihoitopäällikkö

Päätös

Itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö päätti oikeuttaa alla mainitun Itäisen kotihoitoyksikön työsuhteisen työntekijän toteuttamaan hankintoja itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön vastuulla jäljempänä mainittuihin euromääriin asti, edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
- talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa ja
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin antamia ohjeita.

Toimenhaltijan arvonlisäveroton hankintaoikeus on 2.3.2023 alkaen:

Itäisen kotihoitoyksikön Myllypuro 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026803), asiakaspalveluostot enintään 10 000 euroa ja muiden palvelujen ja tavaroiden ostot enintään 5000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy omalla toimialallaan perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnasta lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta on 14.2.2023 § 28 päättänyt toimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä mainitut hankintavaltuudet perustuvat toimialan ja viranhaltijoiden vastuualueiden tarpeisiin.

Hallintosäännön 20 luvun 8 § 3 kohdan mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla. Lisäksi talousarviossa on oltava asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määräraha ja hankinnan toteutuksessa on noudatettava hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.

Edellä olevaan perustuen itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö antaa itäisen kotihoitoyksikön työsuhteiselle toimenhaltijalle oikeuden toteuttaa hankintoja tällä päätöksellä mainittuun euromäärään asti.

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö, puhelin: 09 310 46098

sanna.numminen@hel.fi

Päättäjä

Sanna Numminen
kotihoitopäällikkö