Hankinta, Helsingin Rudolf Steiner-koulun uudet tilat, rakennuttajakonsultti, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-003297
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 388 §

Hankintaoikaisuvaatimus Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen vastaavan rakennuttajakonsultin ja projekti-insinöörin hankintapäätökseen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Sitowise Oy:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen Tilat-palvelun projektitiimi 2 tiimipäällikön 12.5.2023 tekemästä hankintapäätöksestä HEL 2023-003297 § 5. 

Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella hankintapäätöstä tulisi muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena on hankintapäätös koskien Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen vastuullisen rakennuttajakonsultin ja projekti-insinöörin valintaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän näkemyksen mukaan valittu tarjoaja ei ole voinut saada referensseistä neljäätoista pistettä ja pistelaskussa on tapahtunut virhe.

Sulje

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Hankinnan kohteena on Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen
vastuullisen rakennuttajakonsultin ja projekti-insinöörin tehtävät. Työ
sisältää osoitteessa Lehtikuusentie 4 sijaitsevan rakennuksen muutostöiden ja laajennuksen rakennuttamistehtävät tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa.

Tarjouskilpailu perustuu 20.3.2023 päivättyyn EU-hankintailmoitukseen HEL 2023-003297 Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen vastaavan rakennuttajakonsultin ja projekti-insinöörin hankinnasta sekä tarjousaikana jätettyihin kysymysten vastauksiin. Hankinta toteutettiin hankintalain 32 §:n mukaisessa avoimessa menettelyssä.

Hankinta toteutettiin hankintalain 32 §:n mukaisessa avoimessa menettelyssä.

Määräaikaan 24.4.2023 klo 13:00 mennessä tarjouksia saapui neljä (4) kappaletta.

Tilat-palvelun projektitiimi 2 tiimipäällikön 12.5.2023 tekemä hankintapäätös HEL 2023-003297 § 5 perusteluineen sekä muutoksenhakuohjeineen annettiin tarjoajille tiedoksi sähköpostitse 15.5.2023.

Päätös konsultin valinnasta perustuu tarjoajien ilmoittamien vastuullista rakennuttajakonsulttia ja projekti-insinööriä koskevien tietojen, eli kummankin tehtävän arvioitujen kokonaishintojen, työkokemuksen, referenssihankkeiden sekä erityisosaamisen pisteytykseen.

Tarjouspyynnössä pyydettiin kuvaamaan kaksi eri referenssikokonaisuutta vastuulliselle rakennuttajalle (projekti-insinöörille yksi referenssikokonaisuus vastaavasti):

1) Referenssihankkeet1: Toiminta vastuullisena rakennuttajana vuonna 2013 tai sen jälkeen valmistuneissa palvelurakennuksiin kohdistuneissa peruskorjaushankkeissa laajuudeltaan vähintään 2 000 bruttoneliömetriä. 2 referenssiä kuvattava. Maksipistemäärä 10 pistettä.

2) Referenssihankkeet2: Toiminta vastuullisena rakennuttajana vuonna 2013 tai sen jälkeen valmistuneissa palvelurakennuksiin kohdistuneissa uudisrakennushankkeissa laajuudeltaan vähintään 2 000 bruttoneliömetriä. 3 referenssiä kuvattava. Maksimipistemäärä 15 pistettä.

Kohteiden pistearvioinnin perusteena on ollut kuvattujen hankkeiden laajuus.

Hankintayksikkö esitti kuvattaville tai pisteytettäville referenssikohteille vähimmäisvaatimuksen ”kuvattava”, mutta ei enimmäislukumäärää, vaan ainoastaan edellä mainitut yksittäisistä referensseistä annettavat pisteet ja kokonaispisteiden maksimimäärät referenssityypeittäin.

Konsultiksi valittu Rapp Valvontakonsultit Oy sai peruskorjauskohteita koskevista referensseistään yhteensä kymmenen (10) ja uudisrakennuskohteita koskevista referensseistään yhteensä neljätoista (14) pistettä.

Hankintaoikaisuvaatimus

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän, Sitowise Oy:n, mukaan kilpailutuksen voittajalle eli Rapp Valvontakonsultit Oy:lle esitetty pistemäärä ei ole kolmella arvosteltavalla referenssillä mahdollinen ja hankintayksikön tulee tarkistaa Rapp Valvontakonsultit Oy:n pisteytettävät referenssit uudis- ja korjaushankkeiden osalta ja tarjousvertailun pisteytys sekä oikaista tehty hankintapäätös päivitetyn tarjousvertailutaulukon mukaiseksi.

Hankintaoikaisuvaatimuksen pisteytys

Rapp Valvontakonsultit Oy kuvasi tarjouksessaan neljä peruskorjaus- ja neljä uudisrakennusten referenssikohdetta. Hankintayksikkö toteaa, että peruskorjausreferenssikohteita voitiin pisteyttää enemmänkin kuin kaksi ja uudisrakennusten referenssikohteita enemmän kuin kolme, mikäli niiden yhteen laskettu kokonaispistemäärä mahtuu esitettyihin pisteiden enimmäisrajoihin.

Rapp Valvontakonsultit Oy:n pisteet muodostuvat neljästä kohteesta, joista se on saanut 5+3+3+3 = 14 pistettä. Pisteytyksessä ei ole virhettä.

Johtopäätökset

Hankinta on toteutettu hankintalain mukaisesti, eikä pisteiden yhteenlaskussa ole virhettä. Yllä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei voi hyväksyä Sitowise Oy:n tarjoajien pisteytykseen tekemää vaatimusta hankintapäätöksen muuttamisesta ja esittää, että hankintaoikaisuvaatimus hylätään. Edellä esitetyillä perusteilla Sitowise Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa Tilat-palvelun projektitiimi 2 tiimipäällikön tekemää hankintapäätöstä.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tilat -palvelu Hankeyksikkö 1 Projektitiimi 2 Tiimipäällikkö 12.05.2023 § 5

Päätös

Tiimipäällikkö hyväksyi Rapp Valvontakonsultit Oy:n tarjouksen Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen vastuullisen rakennuttajakonsultin ja projekti-insinöörin tehtävistä kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja päätti, että Rapp Valvontakonsultit Oy valitaan Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen vastuullisen rakennuttajakonsultin ja projekti-insinöörin tehtävään. Hankinnan arvo voittaneen tarjoajan kattohintojen mukaan laskettuna on arvonlisäverottomana 157 235 euroa. Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde ja hankintamenettely

Hankinnan kohteena on Helsingin Rudolf Steiner- koulun uusien tilojen vastuullisen rakennuttajakonsultin ja projekti-insinöörin tehtävät. Työ sisältää osoitteessa Lehtikuusentie 4 sijaitsevan rakennuksen muutostöiden ja laajennuksen rakennuttamistehtävät tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa.

Tarjouskilpailu perustuu 20.3.2023 päivättyyn EU-hankintailmoitukseen HEL 2023-003297 Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen vastuullisen rakennuttajakonsultin ja projekti-insinöörin tehtävistä sekä tarjousaikana jätettyjen kysymysten vastauksiin.

Hankinta toteutetaan avoimella menettelyllä.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 24.4.2023 mennessä tarjouksia saapui neljä (4) kappaletta:

- Insinööritoimisto Polartek Oy, 167 097,50 euroa

- Rapp Valvontakonsultit Oy, 157 235 euroa

- Sitowise Oy, 167 400 euroa

- WSP Finland Oy, 299 350 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät tilaajan asettamat vaatimukset.

Taloudelliset ja rahoitukselliset vähimmäisvaatimukset:

- Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava keskimäärin vähintään 1 000 000 euroa/tilikausi (tilikauden pituus 12 kk). Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus.

- Tarjoajan ottaman ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksen vakuutussumman on oltava vähintään 500 000 euroa.

- Tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden on oltava kunnossa. Tilaaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Vastuu Group Oy:n Luotettava kumppani- raportista. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa tilaaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Vastuugroup.fi Luotettava kumppani- raportissa mukana, pyytää tilaaja erikseen ennen hankintasopimuksen tekoa vastaavat selvitykset.

Tarjoajan on täytettävä seuraavat teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat soveltuvuusvaatimukset:

- Rakennuttajakonsultilla on RAPS pätevyys. Ylemmän pätevyystason (RAPS) tavoitteena on varmistaa laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttamisen hallinta ja kyky toimia rakennuttajaorganisaation esimiehenä.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjoajien kesken suoritettiin vertailu. Tarjotut vastaavan rakennuttajakonsultin ja projekti-insinöörin päivähinnat ja kattohinnat sekä laadulliset ominaisuudet pisteytettiin ja laadittiin vertailulaskelma, jossa hintojen painoarvo oli 40 ja laadullisten ominaisuuksien 60. Laadulliset ominaisuudet koskivat kokemusta hankintaa vastaavissa tehtävissä sekä ehdokkaiden erityisosaamista. Valintaperusteena on pisteytyksen mukaan eniten pisteitä saanut tarjoaja.

Insinööritoimisto Polartek Oy:n antamissa tiedoissa oli puutteita laadullisia ominaisuuksia kuvaavien, pisteytykseen vaikuttavien referenssien kuvauksissa sekä lukumäärissä ja WSP Finland Oy:llä referenssien lukumäärissä.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Rapp Valvontakonsultit Oy.

Sopimuskumppaniksi hyväksytyn toimijan osalta on tarkastettu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset.

Hankinnan eteneminen

Hankkeeseen liittyvät sopimukset laaditaan siten, että valitun palveluntuottajan sopimuskumppaniksi tulee Helsingin kaupunki, kaupungin kokonaan omistama Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat tai kaupunkikonserniin kuuluva perustettava yhtiö. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tiimipäällikön hankintavaltuudet ovat riittävät vastaavan rakennuttajakonsultin ja projekti-insinöörin tehtävien hankinnasta päättämiseen annettujen tarjousten mukaisesti koko hankkeen ajalle. Kaupunkiympäristön toimiala tekee hankesuunnitteluvaiheen vastuullisen rakennuttajakonsultin ja projekti-insinöörin tehtäviä koskevan sopimuksen sopimuskumppaniksi valitun toimijan kanssa.

Hankkeen rahoitus

Helsingin Rudolf Steiner-koulun uusien tilojen hanke on talousarvion rakentamisohjelman kohdassa Muut osake- ja vuokrahankkeet niin, että hankkeen laajuus olisi 4 000 brm² ja tilat olisivat käytössä vuonna 2024. Hankkeen lopullinen laajuus selviää hankesuunnittelun edetessä ja alustavan arvion mukaan tilat saadaan käyttöön vuonna 2027.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 13.12.2022 § 711) mukaan tiimipäälliköllä on hankintavaltuudet enintään 500 000 euron suuruisiin hankintoihin. Tiimipäällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Lisätiedot

Juha Aaltonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Julle Keihänen, lakimies, puhelin: 09 310 89498

julle.keihanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 25.5.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.