Osallistuminen avustushakuun, URBACT IV -ohjelma, kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, kulttuurikeskukset -palvelu

HEL 2023-003397
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20

Osallistuminen Urbact IV ohjelman rahoitushakuun hankkeella ”CollaborACTIVE cities”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen URBACT IV -ohjelman Action Planning -verkostohakuun hankkeella ”CollaborACTIVE cities”. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin Kulttuuri ja vapaa-aika toimialan Kulttuurikeskukset palvelun toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Helsingin osahankkeen kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 111 400 euroa. Määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 72 410 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 38 990 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa taiteen ja kulttuurin avulla kaupungin kehitystä ja lisätä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Kulttuurikeskukset palvelua edustaa hankkeessa Vuotalo ja Kanneltalo.

Hankkeelle haetaan rahoitusta URBACT IV -ohjelman Action Planning -verkostohausta. Action Planning -verkostohankkeet kohdistuvat kaupunki- ja kuntakehittämiseen. Urbact haku on suunnattu kaupungeille ja kunnille, jotka haluavat laatia omaan kehittämisteemaansa kohdistuvan toimintasuunnitelman ja työstää sitä yhdessä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa.

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Milanon kaupunki. Hankkeen muut partnerikaupungit ovat Espanjasta, Ranskasta, Italiasta, Puolasta, Unkarista ja Bulgariasta. Hanke toteutetaan 1.6.2023-31.12.2025 välisenä aikana.

Hankkeen partnerikaupungit muodostavat verkoston, jonka kahdeksassa kaupungissa keskitytään segregoituvien alueiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen paikallisilla ja projektin myötä kehittyvillä keinovalikoilla. Kokemuksia hyvistä toimintamalleista ja metodeista jaetaan hankkeen aikana eri kaupungeissa järjestettävissä partneri- ja asiantuntijatapaamisissa. Taantuvat kaupunkialueet, puutteelliset ja katoavat palvelut ja kaupunkilaisten eriarvoisuus luovat pahoinvointia, arvottomuuden ja osattomuuden tunnetta paikasta riippumatta. Tämä korostuu eri kulttuuritaustoista tulevien asukkaiden kohdalla, joilla ei ole vielä kielitaitoa ja integroituminen on kesken. Hankkeessa kehitetään erilaisia menetelmiä alueiden kehittämiseen ja segregaation ehkäisemiseen yhteistyössä julkisen sektorin, asukasyhteisöjen kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin kesken.

Kulttuurikeskukset -palvelu kytkeytyy hankkeeseen kahden kaupunkiuudistusalueen: Meri-Rastilan sekä Malminkartano-Kannelmäen yhteiskehittämisen osalta. Kulttuuripalveluilla on yhdessä kaupunkisuunnittelun ja alueprojektien kanssa kehittynyt hyvää yhteissuunnittelua julkisen tilan ja asukaskäytön tiimoilta. Sekä Vuosaaressa että Malminkartano-Kannelmäessä on käynnissä kiinnostavia yhteisöllisiä toimia.

Helsingin hankeosuudessa jatkokehitetään kaupunkikehitysalueiden place making -ja elävöittämishankkeita. Yhteiseurooppalaisen hankkeen myötä saadaan arvokasta tietoa, kokemuksia ja verkostoja, joiden kanssa voidaan kehittää uusia, luovia työkaluja ja testata kansainvälisiä työmenetelmiä. Näitä voidaan hyödyntää yhteisten kaupunkikehittämisen teemojen työstämisessä (kuten tyhjien tilojen väliaikaiskäyttö, osallistavien menetelmien hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa, julkisen taiteen hankkeiden ja yhteisöllisten kaupunki- ja asukastapahtumien toteuttaminen).

Hankkeen kokonaisbudjetti koko hankeajalle on noin 841 200 euroa. Urbact rahoitusohjelman tuki kattaa 65% hankkeen menoista ja loput 35% katetaan partnerikaupunkien omarahoitusosuuksin. Helsingin kokonaisbudjetti koko hankeajalle on arviolta 111 400 euroa, josta 72 410 euroa katetaan EU rahoituksen tuella ja loput 38 990 euroa esitetään maksettavaksi kanslian keskitetystä määrärahasta.

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Päättäjä

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö