Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustukset vuodelle 2023

HEL 2023-003520
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 22 §

Elise Gymnastics ry:n toiminta- ja tilankäyttöavustus vuodelle 2023

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto merkitsi tiedoksi Elise Gymnastics ry:n selvitykset avustusehtojen noudattamisesta ja päätti myöntää Elise Gymnastics ry:lle toiminta-avustusta 25 747 euroa ja tilankäyttöavustusta 149 268 euroa vuodelle 2023.

Ohjeet avustuksien saajille

Avustukset maksetaan avustuksen saajalle yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Vuoden 2023 toiminta-avustus ja tilankäyttöavustus tulee selvittää vuoden 2024 toiminta-avustushaun yhteydessä. Mikäli seura ei hae vuoden 2024 toiminta-avustusta tai tilankäyttöavustusta, tulee avustuksen käyttö selvittää 31.12.2024 mennessä.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli kaupunginasiamies Anna Kukkola.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tausta

Elise Gymnastics ry haki toiminta-avustusta ja tilankäyttöavustusta vuodelle 2023 määräaikaan 15.2.2023 mennessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti vuoden 2023 toiminta- ja tilankäyttöavustuksista kokouksessaan 13.4.2023 (§ 7 ja § 8). Tuolloin liikuntajaosto päätti siirtää Elise Gymnastics ry:n hakemusten käsittelyn, koska valmistelu oli kesken.

Suomen Voimisteluliitto ry:n kurinpitovaliokunnan julkisen ratkaisuselosteen mukaan kurinpitovaliokunta on 16.1.2023 antanut päätöksen rytmisen voimistelun maajoukkuevalmentajia koskevan. Ratkaisussa valiokunta katsoi, että vuosina 2016-2021 yhden rytmisen voimistelun maajoukkueen valmentajan perusteettoman tiukkaa punnitustahtia ja painon seurantaa oli pidettävä urheilun eettisten periaatteiden ydinalueen vastaisena epäasiallisena ja sopimattomana käyttäytymisenä painonhallintavalmennukseen liittyen. Lisäksi joissakin yksittäisissä valmennustilanteissa kurinpitovaliokunta katsoi valmentajan toimineen epäasiallisesti ja siten kurinpitosäännöstön vastaisesti. Toisen valmentajan osalta kurinpitovaliokunta katsoi, että hänen ei ollut näytetty sinä aikana, jolloin valiokunta oli toimivaltainen tutkimaan hänen toimintaansa, syyllistyneen tekoihin, joista olisi määrättävä kurinpitoseuraamuksia. Kurinpitomenettelyä koskeva asia on käsitelty myös Urheilun oikeusturvalautakunnassa, joka ei muuttanut voimisteluliiton kurinpitovaliokunnan ratkaisua.

Seuran 17.11.2022 verkkosivuillaan julkaisemasta tiedotteesta ja Ylen asiaa koskevasta uutisoinnista käy ilmi, että valmentajat, joihin kurinpitomenettely on kohdistunut, ovat mukana Elise Gymnastics ry:n valmennustoiminnassa, ja että toinen heistä toimii seuran valmennuspäällikkönä.

Koska kaupungilta avustusta saavan seuran valmennuspäällikkönä toimiva valmentaja on ollut kurinpitomenettelyn kohteena, kaupunki ryhtyi omasta aloitteestaan avustuksen myöntäjänä selvittämään asiaa lähettämällä 25.11.2022 selvityspyynnön vuoden 2022 avustuksen käytön valvontaa varten.

Asiassa on kyse siitä, täyttääkö seura avustuksen hakijana toiminta- ja tilankäyttöavustusten hakuohjeeseen sisältyvän ehdon, jonka mukaan seura noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja urheiluyhteisön eettisiä periaatteita. Todettakoon selvyyden vuoksi, että avustuksen myöntäjän ja avustuksen saajan välisessä asiassa ei ole kyse kurinpitomenettelystä

Asiaan sovellettavat avustusehdot

Helsingin kaupungin avustukset ovat harkinnanvaraisia ja julkisesti kuulutettuja avustuksia. Avustusten myöntämistä ohjaavat lainsäädännön lisäksi vuosittain vahvistettava Helsingin kaupungin talousarvio sekä kulloinkin voimassa olevat avustusten yleisohjeet. Lisäksi toimialoilla ja keskushallinnossa voi olla esimerkiksi kaupunkistrategian mukaisia painopisteitä ja kriteereitä, jotka ohjaavat toimialojen ja keskushallinnon avustustoimintaa.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää vuosittain liikunnan kansalaistoiminnan avustusmuodoista, avustuskelpoisuuden ehdoista, avustusten hakuajoista sekä avustusten suuruuden laskentaperusteista.

Liikuntajaosto päätti 6.10.2022, § 22 liikunnan avustusten myöntöperusteista ja hakuohjeesta vuodelle 2023. Hakuohjeen 2.1 luvun mukaan avustuskelpoisuus voidaan myöntää hakemuksesta liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille, jotka täyttävät luvussa kuvatut ehdot. Luvun 6 kohdan mukaan yhdistyksen tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa sekä urheiluyhteisön eettisiä periaatteita.

Hakuohjeissa viitatuilla urheiluyhteisön eettisillä periaatteilla tarkoitetaan Olympiakomitean 20.11.2021 hyväksymiä eettisiä periaatteita, joihin hakuohjeessa on linkki. Urheiluyhteisön eettiset periaatteet -asiakirjassa on kyse urheiluyhteisöä koskevasta eettisestä ohjeistosta, joka sisältää viisi pääperiaatetta: 1. Hyvä hallinto, 2. Turvallinen toimintaympäristö, 3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, 4. Ympäristö ja ilmasto sekä 5. Antidoping.

Periaatteiden mukaan Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Jokainen yksilö ja yhteisö kantavat yksin ja yhdessä vastuun Reilusta Pelistä. Periaatteet on kirjoitettu me-muotoon. ”Me” viittaa asiakirjan mukaan ensisijaisesti Olympiakomiteaan ja sen jäsenjärjestöihin. Sillä viitataan myös kaikkiin liikunnan ja urheilun toimijoihin, kuten liikunnan harrastajiin, urheilijoihin, vapaaehtoisiin, palkallisiin työntekijöihin, valmentajiin ja ohjaajiin, joukkueenjohtajiin, päätöksentekijöihin ja vanhempiin.

Turvallisen toimintaympäristön pääperiaatteen mukaan kaikkiin liikuntaa ja urheilua koskeviin tilanteisiin liittyy kasvatuksellinen ulottuvuus. Tämä asettaa meille jokaiselle kasvatusvastuuta. Kaikki tekemisemme edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Kiusaaminen, häirintä tai muu epäasiallinen käyttäytyminen ei kuulu liikuntaan ja urheiluun. Fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin puututaan, ja niitä ennaltaehkäistään aktiivisesti. Luomme liikunnalle ja urheilulle turvalliset puitteet.

Lisäksi turvallisen toimintaympäristön pääperiaatteen mukaan urheilusuoritukset eivät ole urheilijoiden arvon ainoa mittari. Jokaisen liikkujan ja urheilijan terveys, turvallisuus ja hyvinvointi menevät suoritusten edelle – myös huippu-urheilussa. Mikään toiminta ei saa aiheuttaa vakavia ja pysyviä terveydellisiä haittoja. Yksilön terveys on urheilun menestyksen perusta. Tunnemme kokonaisvaltaista vastuuta lapsista ja nuorista. Meillä kaikilla on velvollisuus käyttäytyä vastuullisesti ja asiallisesti. Valta-asemassa olevat aikuiset tunnistavat asemaansa liittyvän vastuullisuuden kanssakäymisessään toiminnassa mukana olevien kanssa.

Edelleen turvallisen toimintaympäristön pääperiaatteen mukaan yhteisiä periaatteita rikkovalla toiminnalla ja käytöksellä tulee olla riittävät seuraamukset. Lisäämme liikunnan ja urheilun toimijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Kiusaaminen, häirintä tai muu epäasiallinen käyttäytyminen ei kuulu urheiluun. Koulutamme ja teemme ennaltaehkäisevää työtä epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseksi. Suhtaudumme jokaiseen tapaukseen vakavasti. Kaikilla on toimintaohjeet ja -mallit tapauksiin puuttumiseen sekä niiden käsittelyyn omissa seuroissaan. Kurinpitosääntömme ovat ajantasaiset, jotta pystymme puuttumaan tapauksiin ja sanktioimaan tarvittaessa. Toimimme avoimesti ja kaikki materiaalit ovat jokaisen toimijan saatavilla ymmärrettävässä muodossa.

Se, aiheuttaako urheiluyhteisön eettisten periaatteiden rikkominen esimerkiksi kurinpidollisia seuraamuksia, on avustuksen ehtojen noudattamisen arvioinnista erillinen asia. Avustusten myöntämistä koskevassa harkinnassa ei ole kyse kurinpitomenettelystä, vaan siitä, täyttääkö harkinnanvaraisen avustuksen hakija avustuksen myöntäjän sille asettamat ehdot.

Asiassa saadut selvitykset

Kaupungilla ei ole ollut käytettävissä kurinpitomenettelyyn liittyviä asiakirjoja lukuun ottamatta Suomen voimisteluliitto ry:n kurinpitovaliokunnan julkista ratkaisuselostetta.

Elise Gymnastics ry on pyynnöstä toimittanut kaupungille selvityksensä avustushakemuksen käsittelyä sekä avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten 22.12.2022, 26.1.2023, 5.4.2023 ja 13.9.2023. Tämän lisäksi seuran pyynnöstä on järjestetty sen edustajien kanssa vapaamuotoinen tapaaminen 5.9.2023.

Seura on selvityksissään kuvannut toimenpiteitä vuodesta 2021 alkaen, joita se on tehnyt täyttääkseen eettisten periaatteiden vaatimukset. Seuran antamien selvitysten mukaan seurassa tehdään koko jäsenistön asiakastyytyväisyyskysely vuosittain, tulokset on analysoitu ja kehityskohteet otettu tarkempaan tarkasteluun. Ryhmissä on kauden aikana anonyymejä palautekyselyitä. Näin seura toteaa toimivansa erityisesti, mikäli herää huoli, että ryhmässä olisi jokin selvitettävä asia.

Seura toteaa lisäksi, että jokaiselle ohjaajalla on oma lähiesimies, joka keskustelee jokaisen kanssa säännöllisesti. Kaikille ohjaajille on mahdollisuus kehityskeskusteluun ja yli 20h/vkossa työskenteleville se on pakollinen. Seurassa toteutetaan myös mentorointia ja työnohjausta sekä säännöllisesti että tarvittaessa. Valmentajat suorittavat et ole yksin verkkokoulutuksen ja OK:n vastuullinen valmentaja koulutuksen. Lisäksi vastuuvalmentajat seurassa ovat 18 vuotta täyttäneitä ja suorittavat tai ovat suorittaneet minimissään 1-tason ohjaajakoulutuksen. Kaikki tuomarit, hallitusjäsenet ja muut toimihenkilöt suorittavat vastuullisuuskoulutuksen. Seura toteaa myös lisänneensä lasten oikeudet vapaa-ajalla ja harrastuksissa verkkokoulutuksen valmentajien verkkokoulutuslistalle. Seura kuvaa lisäksi rytmisen voimistelun nuorten joukkueen ja yksilövoimistelijoiden psyykkisen valmennuksen tukitiimiä kaudella 2022-2023.

Selvityksen mukaan suurin osa valmentajista toimii tiimeittään tai on samaan aikaan salissa muiden ryhmien kanssa. Mikäli valmentaja huomaisi kollegan epäasiallisen käytöksen, on valmentajilla ohjeena olla yhteydessä toiminnanjohtajaan tai omaan lähiesimieheen. Selvityksessä todetaan valmentajilla olevan myös omien lajien ohjausryhmät, joissa keskustellaan seuran linjauksista ja toimintamalleista säännöllisesti. Selvityksessä ilmoitetaan, että seuran valmentajat eivät kommentoi urheilijoiden ulkonäköä millään tavalla ja että seura on ohjeistanut valmentajia olemaan kommentoimatta urheilijoiden ulkonäköä millään tavalla valmentajien oman oikeusturvan takia. Seura kuvaa, että sillä on pitkään ollut avoimien ovien käytäntö, eli kaikki halukkaat voivat tulla seuraamaan harjoituksia milloin tahansa.

Selvityksen mukaan Elise Gymnastics ry on Suomen Voimisteluliitto ry:n ja Olympiakomitean auditoima Huippu-urheiluseura ja Tähtiseura- sertifikaatin saanut seura. Tämän saadakseen seura tekee selvityksen mukaan jatkuvaa kehittämistyötä, jotta seuran toimintatavat ovat vaaditulla tasolla. Seura toteaa tehneensä vastuullisuusohjelman seuran Tähtiseura-auditointiprosessin aikana vuonna 2022. Selvityksen mukaan seura esitteli ohjelman, sen jalkauttamisen toimenpiteet ja julkaisi sen ja siihen sisältyvät pelisäännöt syksyllä 2022 ohjelman auditoinnin vaatimusten mukaisesti verkkosivuillaan. Vastuullisuusohjelman osana seura toteaa verkkosivuilla olevan nimettynä yhteyshenkilö mahdollisia epäasiallisen käytöksen tapauksia varten, lisäksi seuralla on palautekanava ja linkit mahdollisia anonyymejä ilmiantoja varten. Selvityksen mukaan seura on myös aloittanut pilottihankkeen Mieli ry:n kanssa syksyllä 2022. Painopisteinä on valmentajan työssä jaksaminen ja voimistelijoiden hyvinvoinnin edistäminen.

Seura kertoo saaneensa tiedon valmentajiin kohdistuvasta epäilystä siten, että kurinpitomenettelyn asianosaisina olleet valmentajat ovat informoineet asiasta seuraa ensimmäisen kerran kesäkuussa 2021 heti sen jälkeen, kun valmentajat itse olivat saaneet tiedon siitä, että rytmisen voimistelun maajoukkueen toiminnasta on käynnistetty Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n tutkinta. Myöhemmin seura on täsmentänyt, että epäilyn syyt ovat tulleet tietoon vasta, kun valmentajat ovat saaneet SUEK:n tutkintamateriaalin tammikuussa 2022.

Seura kuvaa selvityksissään myös toimiaan sen jälkeen, kun seuran tietoon on tullut, että sen valmentajat ovat kurinpitomenettelyn kohteena. Seuran mukaan se on tiedustellut valmentajilta, punnitaanko urheilijoita Elisen toiminnassa, pyytävätkö he ateriakuvia Elisen urheilijoilta, minkälainen käytäntö lääkärintodistusten pyytämisestä urheilijoilta Elisen toiminnassa on ja valmentajien kielenkäytöstä Elisen toiminnassa. Selvityksen mukaan valmentajat ovat vastanneet näihin kysymyksiin ja kertoneet, että vuosina 2016-2021 seurassa on vuosina punnittu yhtä voimistelijaa ja valmentajat eivät ainakaan itse ole pyytäneet voimistelijoita toimittamaan valokuvia ravitsemuksestaan valmentajille. Valmentajat ovat myös selvityksen mukaan vastanneet, että Elisen toiminnassa on luotettu urheilijoiden vanhempien sanaan ja lupaan alaikäisten voimistelijoiden saapuessa harjoituksiin sairauden jälkeen ja että lääkärintodistuksia näissä tilanteissa ei ole pyydetty. Vielä valmentajat ovat vastanneet, että he pyrkivät parhaansa mukaan käyttämään valmennustoiminnassa yksinomaan asiallisina pidettäviä ilmaisuja, mutta on mahdollista, että joku valmentajista on saattanut myös seuratoiminnassa sanoa jonkun huonosti muotoillun lauseen.

Seura katsoo, että se on täyttänyt kaikki ne toimenpiteet, joita urheiluseuralta voidaan tässä tilanteessa edellyttää seuran toiminnan eettisyyden varmistamiseksi ja että seura ei ole saanut keneltäkään seuran toimintaan osallistuvalta urheilijalta tai urheilijan vanhemmalta yhtään ilmoitusta epäasiallisesta käytöksestä rytmisen voimistelun maajoukkueen toiminnassa. Myöskään seuratoiminnassa ei selvityksen mukaan ole ollut mitään epäasiallisen valmentamisen epäilyä kyseessä olevien kahden valmentajan osalta.

Seuran kuvaus siitä, mihin toimenpiteisiin seura on valmentajiin kohdistuvan epäilyn johdosta tehnyt

Seura kertoo saaneensa tiedon valmentajiin kohdistuvasta epäilystä siten, että kurinpitomenettelyn asianosaisina olleet valmentajat ovat informoineet asiasta Elise Gymnastics ry:tä ensimmäisen kerran kesäkuussa 2021 heti sen jälkeen, kun valmentajat itse olivat saaneet tiedon siitä, että rytmisen voimistelun maajoukkueen toiminnasta on käynnistetty Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:n tutkinta. Myöhemmin seura on täsmentänyt, että epäilyn syyt ovat tulleet tietoon vasta, kun valmentajat ovat saaneet SUEK:n tutkintamateriaalin tammikuussa 2022.

Selvityksissään 22.12.2022 ja 26.1.2023 seura kertoo, että epäily epäasiallisesta käytöksestä ei kohdistu Elisen seuratoimintaan, eikä Elise ole osapuolena mediakohun aiheuttaneessa asiassa ja että käsittelyä ei ole edeltänyt minkäänlainen yhteydenotto keneltäkään asian osapuolilta, että olisi mitään epäilyä epäasiallisesta käytöksestä Elisen seuratoiminnassa tai Elisen jäseninä oleviin urheilijoihin. Kukaan edellä mainituista tahoista ei ole ollut asian tiimoilta yhteydessä sen jälkeenkään, kun prosessi on ollut jo vireillä.

Seura kuvaa 5.4.2023 toimittamassaan selvityksessä toimiaan sen jälkeen, kun seuran tietoon on tullut, että sen valmentajat ovat kurinpitomenettelyn kohteena. Seuran mukaan se on tiedustellut valmentajilta, punnitaanko urheilijoita Elisen toiminnassa, pyytävätkö he ateriakuvia Elisen urheilijoilta, minkälainen käytäntö lääkärintodistusten pyytämisestä urheilijoilta Elisen toiminnassa on ja valmentajien kielenkäytöstä Elisen toiminnassa. Selvityksen mukaan valmentajat ovat vastanneet näihin kysymyksiin ja kertoneet, miten toimivat. Seura katsoo, että se on täyttänyt kaikki ne toimenpiteet, jotka urheiluseuralta voidaan tässä tilanteessa edellyttää seuran toiminnan eettisyyden varmistamiseksi ja että seura ei ole saanut keneltäkään seuran toimintaan osallistuvalta urheilijalta tai urheilijan vanhemmalta yhtään ilmoitusta epäasiallisesta käytöksestä rytmisen voimistelun maajoukkueen toiminnassa. Myöskään seuratoiminnassa ei selvityksen mukaan ole ollut mitään epäasiallisen valmentamisen epäilyä kyseessä olevien kahden valmentajan osalta.

Avustuksen myöntämisen edellytysten arviointi

Helsingin kaupungin myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia ja päätöksen avustuksen myöntämisestä tai sen mahdollisesta takaisinperinnästä tekee kaupungin toimivaltainen toimielin tai viranhaltija. Avustuksen hakijan tulee täyttää kaikki avustuksen myöntämisen edellytykset.

Urheiluyhteisön eettisiä periaatteita koskevan ehdon tarkoituksena on se, että kaupunki tukee vain toimijoita, joiden koko toiminta on näiden periaatteiden mukaista. Elise Gymnastics ry on hyväksynyt avustusehdot ennen avustushakemusten lähettämistä kaupungille. Ehdon mukaan urheiluyhteisön eettisiä periaatteita tulee noudattaa kaikessa toiminnassa, ei vain osassa sitä. Olennaista on lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että periaatteet eivät salli suorituksen asettamista urheilijan terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edelle myöskään huippu-urheilussa.

Kuten yllä on todettu, Urheilun oikeusturvalautakunta on pysyttänyt Suomen voimisteluliitto ry:n kurinpitovaliokunnan ratkaisun, jossa seuran valmentajan perusteettoman tiukkaa punnitustahtia ja painon seurantaa maajoukkuevalmennuksessa oli pidettävä urheilun eettisten periaatteiden ydinalueen vastaisena epäasiallisena ja sopimattomana käyttäytymisenä painonhallintavalmennukseen liittyen. Lisäksi joissakin yksittäisissä valmennustilanteissa kurinpitovaliokunta katsoi valmentajan toimineen epäasiallisesti ja siten kurinpitosäännöstön vastaisesti.

Seuran valmennuspäällikön toiminnan maajoukkuevalmennuksessa on siis todettu olevan eettisten periaatteiden vastaista. Päätös ei kuitenkaan kohdistu valmentajan toimintaan seurassa, minkä vuoksi kaupunki arvioi asiaa siitä näkökulmasta, onko seura täyttänyt eettisten periaatteiden vaatimukset jokaisen tapauksen vakavasti ottamisesta, tapauksiin puuttumisen ja käsittelyn toimintaohjeiden ja -mallien olemassaolosta, turvallisten puitteiden luomisesta liikunnalle ja urheilulle, kokonaisvaltaisen vastuun tuntemisesta lapsista ja nuorista, ennaltaehkäisevän työn tekemisestä epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseksi sekä kurinpitosääntöjen ajantasaisuudesta.

Kuten edellä on todettu, seura on selvityksissään kuvannut toimenpiteitä vuodesta 2021 alkaen, joita se on tehnyt täyttääkseen eettisten periaatteiden vaatimukset. Seura on ilmoittanut tulleensa tietoiseksi sen valmentajiin kohdistuvasta epäilystä kesällä 2021, ja saaneensa tietää epäilyn syyt epäilyn kohteena olevien valmentajien saatua SUEK:n tutkintamateriaalin tammikuussa 2022. Eettiset periaatteet edellyttävät, että jokainen tapaus otetaan vakavasti ja että yhteisiä periaatteita rikkovalla toiminnalla ja käytöksellä tulee olla riittävät seuraamukset.

Helsingin kaupunki katsoo, että seuran ilmoittama valmentajilta tiedusteleminen ei ollut riittävä toimenpide toiminnan eettisyyden varmistamiseksi tammikuussa 2022, kun seuran tietoon on tullut tarkemmat tiedot valmentajiin kohdistuvista epäilyistä. Kaupungin käsityksen mukaan jokaisen tapauksen vakavasti ottaminen, turvallisten puitteiden luominen liikunnalle ja urheilulle, ennaltaehkäisevän työn tekeminen epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseksi sekä kokonaisvaltainen vastuu lapsista ja nuorista olisivat edellyttäneet, että seura olisi pyrkinyt ottamaan selvää siitä, minkälaista valmennusta seuran harrastajiin tosiasiassa kohdistuu. Valmentajilta kysymisen lisäksi olisi kaupungin näkemyksen mukaan ollut välttämätöntä ainakin selvittää harrastajien käsitys valmennuksen tilanteesta.

Seura ei ole edes väittänyt kysyneensä nimenomaisesti seuran harrastajilta epäilyn ilmitulon tai edes langettavan kurinpitoratkaisun jälkeen, esiintyykö seurassa sellaista toimintaa, johon epäily on kohdistunut. Tämä on huomionarvoista, koska seura kuvaa käyttävänsä anonyymejä palautekyselyitä erityisesti, mikäli herää huoli, että ryhmässä olisi jokin selvitettävä asia. Seura ei siis ole katsonut tarpeelliseksi käyttää tässä tapauksessa sellaisia toimintamalleja, joita sillä olisi selvityksensä mukaan ollut käytössä tilanteisiin, joissa herää huoli selvitettävästä asiasta.

Seura toteaa selvityksissään yleisesti, etteivät valmentajat seurassa kommentoi urheilijoiden ulkonäköä. Jää kuitenkin epäselväksi, mihin ja kenen tekemiin havaintoihin käsitys perustuu. Huomionarvoista on, että seura ei ole antamissaan selvityksissä yksilöidysti tai yksityiskohtaisesti kuvannut, saati dokumentein osoittanut, minkälaisia mahdollisia ohjeistuksia tai linjauksia seuran valmentajille olisi epäilyn johdosta annettu siitä, miten seuran valmentajien tulee suhtautua painonhallintavalmennukseen tai ulkonäön kommentoimiseen. Kaupunki kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että tätä ei ole nimenomaisesti mainittu myöskään seuran syksyllä 2022 luodussa vastuullisuusohjelmassa tai sen osana olevissa pelisäännöissä valmentajille.

Eettiset periaatteet edellyttävät lisäksi, että kaikilla on toimintaohjeet ja -mallit tapauksiin puuttumiseen sekä niiden käsittelyyn omissa seuroissaan. Periaatteiden mukaan seuran tulee myös tehdä ennaltaehkäisevää työtä epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseksi. Kaupunki on pyrkinyt selvittämään, minkälaiset toimintaohjeet ja -mallit Elise Gymnastics ry:llä on tapauksiin puuttumisessa. Seura ilmoittaa, että sillä on käytössä varhaisen puuttumisen malli ongelmatilanteissa sekä ratkaisuportaat ongelmatilanteisiin. Samassa yhteydessä seura toimitti liitteenä Ongelmanratkaisumalli-nimisen asiakirjan, joka vaikuttaa kuvaavan toimintamallia vain tilanteeseen, jossa voimistelijan toimintaan pitää puuttua. Selvityksissä ei nimenomaisesti kuvata toimintaohjetta tai -mallia, jolla puututtaisiin valmentajien tai muiden seuran toimihenkilöiden toimintaan. Syksyllä 2022 julkaistuun vastuullisuusohjelmaan sisältyy linkki Suomen Voimisteluliitto ry:n esitykseen voimistelun toimintatavoista epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn. Selvitysten perusteella jää epäselväksi, millainen toimintaohje tai -malli seurassa ainakaan ennen syksyä 2022 olisi ollut käytössä valmentajien epäasialliseen käytökseen puuttumiseksi.

Näin ollen kaupunki katsoo, että seura ei ole ottanut sen valmentajiin kohdistuvia epäilyjä avustusehtona olevien eettisten periaatteiden edellyttämällä tavalla vakavasti eikä seurassa ole ollut eettisten periaatteiden edellyttämiä toimintaohjeita ja -malleja sellaisen tilanteen varalle, jossa epäasiallisesti käyttäytyvä olisi valmentaja tai muu seuran toimihenkilö. Seuran olisi tullut suhtautua tietoonsa tulleeseen valmentajiin kohdistuvaan epäilyyn vakavasti ja ryhtyä viipymättä konkreettisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että mahdollinen eettisten periaatteiden vastainen toiminta myös seuran toiminnassa tulisi ilmi. Toimenpiteisiin olisi tullut kaupungin näkemyksen mukaan ryhtyä jo sen perusteella, että tietoon on tullut seuran valmentajiin kohdistuva epäily eettisten periaatteiden ydinalueiden vastaisesta toiminnasta, joten sillä ei ole asiassa merkitystä, milloin Suomen voimisteluliitto ry:n kurinpitovaliokunta tai Urheilun oikeusturvalautakunta on antanut asiassa ratkaisunsa.

Seura on kuitenkin loppuvuodesta 2022 ryhtynyt luomaan uusia toimintatapoja ja toimintamalleja Olympiakomitean ja lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteisen Tähtiseura-ohjelman auditoinnin johdosta. Näihin on kuulunut vastuullisuusohjelma ja seuran pelisäännöt, samoin kuin verkkosivuilla oleva palautekanava. Helsingin kaupunki kiinnittää kuitenkin seuran huomiota siihen, että vastuullisuusohjelma tai pelisäännöt eivät edelleenkään sisällä seuran suhtautumista painon tai ulkonäön kommentointiin, vaikka pelisäännöissä muutoin annetaan varsin yksityiskohtaisia ohjeita seuran valmentajille.

Syksystä 2022 alkaen seura on lisäksi ollut mukana Mieli ry:n hankkeessa, jossa keskitytään voimistelijoiden hyvinvointiin. Seuran antamasta selvityksestä käy ilmi myös vastuullisuuteen liittyviä pysyviä rakenteita seuran toiminnassa. Näihin kuuluvat erityisesti päätoiminen toiminnanjohtaja, vuosittaiset seurakyselyt, valmentajien aktiivinen ja järjestelmällinen kouluttaminen sekä voimistelijoiden psyykkisen valmennuksen tukitiimi. Seuran harjoituksissa on avoimet ovat ja suurin osa valmentajista toimii tiimeittäin tai on samaan aikaan salissa muiden ryhmien kanssa. Kaikilla valmentajilla on lisäksi esihenkilö ja seura käyttää valmentajien työn tukemiseen kehityskeskusteluja, työnohjausta ja mentorointia.

Edellä todetuilla perusteilla Helsingin kaupunki katsoo, että Elise Gymnastics ry on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin saattaakseen toimintansa urheiluyhteisön eettisten periaatteiden ja siten avustusehtojen mukaiseksi, ja että toiminta- ja tilankäyttöavustukset vuodelle 2023 voidaan myöntää.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 29.08.2023 § 16

13.04.2023 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

13.04.2023 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

liikuntapalvelupäällikkö
Tuuli Salospohja

Lisätietojen antaja

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Selvityspyyntö 1 Elise Gymnastics ry 25.11.2022
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
4. Lisäselvityspyyntö 12.1.2023 Elise Gymnastics ry
5. Lisäselvitys 24.1.2023
6. Lisäselvityspyyntö 3.4.2023 Elise Gymnastics ry
7. Lisäselvitys 5.4.2023
8. Lisäselvityspyyntö 7.9.2023 Elise Gymnastics ry
9. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
10. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
11. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
12. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
13. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
14. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
15. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
16. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
17. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
18. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
19. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
20. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
21. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
22. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
23. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.