Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustukset vuodelle 2023

HEL 2023-003520
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 81 §

Herakles ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 13.4.2023, § 8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Herakles ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöstä 13.4.2023, § 8: Tilankäyttöavustukset vuodelle 2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Herakles ry hakee 3.5.2022 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua tilankäyttöavustuspäätökseen. Päätöksessä hakijan kohdalle eritelty hylkäyksen syy on ollut, että seuran tilankäyttö ei täytä kriteerejä, koska seura toimii liikuntapalvelun tiloissa. Oikaisuvaatimuksessa Herakles ry pyytää, että seuralle myönnetään tilankäyttöavustusta kesäajalle, jolloin seura vuokraa tiloja harjoitusvuoroille muista kuin liikuntapalvelun tiloista. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että Herakles ry toimii Ruskeasuon voimailusalissa, joka suljetaan kaupungin toimesta joka kesä juhannuksesta heinäkuun loppuun ja seura vuokraa kesäisin noin viiden viikon ajan harjoitusvuoroja muualta. Oikaisuvaatimuksessa Herakles ry kertoo, että kesällä 2022 seura on vuokrannut Ruskeasuon liikuntahallin kesäsulun ajaksi vuoroja URHEAsta ja Tempaus Areenalta. Oikaisuvaatimuksen liitteenä on toimitettu vuoden 2022 vuokrasopimukset, maksetut vuokrat ja tilankäyttöavustushakemuksen liite (tilankäyttöexcel).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 21.4.2023 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti vuoden 2023 liikunnan avustusten tarkoista myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista 6.10.2022, § 22. Tilankäyttöavustus on seuran tai erityis- ja eläkeläisjärjestön liikuntaryhmän tilankäyttöön kohdennettu avustus, jota myönnetään seuralle muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen käyttöön. Tilankäyttöavustusta haetaan toiminta- ja tilankäyttöavustuslomakkeella. Tilankäyttöavustusta hakevien tulee liittää hakemukseen tilankäyttöliite (excel-lomake edellisen vuoden toteutuneista vuokrakustannuksista ja toteutuneista harjoitustunneista liikuntapaikoittain). Tilankäyttöavustuksen laskenta tehdään kyseisessä liitteessä ilmoitettujen tietojen perusteella.

Tilankäyttöavustuksen hakemisesta ja avustushakemuksessa vaadituista tiedoista ja pakollisista liitteistä viestittiin seuroille avustusten www-sivuilla sekä suoraan sähköpostitse (hakuohje 2023). Lisäksi seuroille järjestettiin avustusinfoja 13.10.2022 sekä 9.1. ja 12.1.2023. Tilankäyttöavustusta haettiin 15.2.2023 mennessä.

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeen mukaan avustuksen hakijan tulee hakemuksessa ja sen liitteissä esittää oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka tarvitaan avustuksen myöntämisestä päättämiseksi. Hakemukset arvioidaan hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteella. Herakles ry ei toimittanut tilankäyttöavustushakemuksen pakollista liitettä. Seura ei myöskään ilmoittanut hakemuksessa sellaisia muita tietoja (esim. vuoden 2022 vuokrasopimus ja vuokratositteet), jotka olisivat osoittaneet avustushakemuksen käsittelijälle seuran olevan oikeutettu tilankäyttöavustukseen. Herakles ry:lle ei ollut myönnetty tilankäytön tukea myöskään edellisenä vuonna.

Vuonna 2023 Herakles ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 3 500 euroa.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo niiden käyttöä.

Hallintosäännön 17 luvun 2 §:n mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta.

Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 13.04.2023 § 8

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Ritva Oljakka, suunnittelija, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 3.5.2023, Herakles ry, saate
2. Oikaisuvaatimus 3.5.2023, Herakles ry

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.