Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustukset vuodelle 2023

HEL 2023-003520
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 82 §

Helsinki Pétanque ry:n oikaisuvaatimukset liikuntajaoston päätöksiin 13.4.2023, § 7 ja 8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Helsinki Pétanque ry:n oikaisuvaatimukset koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöksiä 13.4.2023, § 7: Toiminta-avustukset vuodelle 2023 ja 13.4.2023, § 8: Tilankäyttöavustukset vuodelle 2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki Pétanque ry hakee 3.5.2023 saapuneilla oikaisuvaatimuksilla oikaisua toiminta-avustukseen sekä tilankäyttöavustukseen. Toiminta-avustuksen oikaisuvaatimuksessa Helsinki Pétanque ry kirjoittaa, että avustus on liian pieni suhteutettuna aikaisempien vuosien päätöksiin ja nykyiseen toimintaan. Oikaisuvaatimuksessa todetaan toiminta-avustukseen liittyen, että pidemmältä ajalta katsottuna tämän vuoden päätös tuntuu kohtuuttoman pieneltä.

Helsinki Pétanque ry:n tilankäyttöavustusta koskevassa oikaisuvaatimuksessa seura toteaa, että on saanut tilankäyttöavustusta ilmeisesti vajaan kolmasosan siitä, mitä aikaisempina vuosina eikä toiminta ole pienentynyt vastaavaa määrää, vaan on vähintään samalla tasolla kuin aiempinakin vuosina.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 21.4.2023 pöytäkirjanotteet kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimukset on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimukset ovat kokonaisuudessaan liitteenä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti vuoden 2023 liikunnan avustusten tarkoista myöntöperusteista, avustusmuodoista ja hakuajoista 6.10.2022, § 22.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus on liikuntaseurojen liikuntatoimintaan suunnattu yleisavustusluonteinen avustus, joka perustuu laskennallisiin kriteereihin. Seurojen lopullinen toiminta-avustus määräytyy, kun kaikkien toiminta-avustusta hakeneiden seurojen laskennallinen avustus suhteutetaan käytössä olevaan määrärahaan.

Vuosina 2022 ja 2021 avustuksia myönnettiin poikkeuksellisin koronakriteerein, joten vuoden 2023 avustus ei ole vertailukelpoinen näiden edeltävien vuosien avustusten kanssa. Toiminta-avustukseen varattu määräraha, 2 miljoonaa euroa, on pysynyt samalla tasolla useita vuosia. Kun tämä kokonaismääräraha jaetaan kaikille toiminta-avustusta hakeneille seuroille, vaikuttaa muiden seurojen suhteellinen osuus lopulliseen avustukseen. Lisäksi vuonna 2023 seurojen ilmoittama helsinkiläisten aktiiviharrastajien kokonaismäärä on suurempi kuin koronaa edeltävinä vuosina. Tämä tarkoittaa, että kaikkien seurojen avustus yhtä harrastajaa kohti on pienempi kuin aikaisemmin.

Helsinki Pétanque ry:n toiminta-avustuslaskennassa on huomioitu seuran hakemuksessa ilmoittamat harrastajamäärät: 85 helsinkiläistä aikuista ja 8 juniori aktiiviharrastajaa. Käsittelijä ei ole tehnyt virhettä toiminta-avustuksen avustushakemuksen käsittelyssä ja laskennassa. Seuran toiminta-avustus on käsitelty yhdenvertaisesti kaikkien muiden toiminta-avustusta saaneiden seurojen kanssa.

Vuonna 2023 Helsinki Pétanque ry:lle myönnettiin toiminta-avustusta 1 049 euroa.

Tilankäyttöavustus

Tilankäyttöavustus on seuran tilankäyttöön kohdennettu avustus, jota myönnetään seuralle muiden kuin liikuntapalvelun omien tilojen käyttöön. Tilankäyttöavustusta haetaan toiminta- ja tilankäyttöavustuslomakkeella. Tilankäyttöavustusta hakevien tulee liittää hakemukseen tilankäyttöliite (excel-lomake edellisen vuoden toteutuneista vuokrakustannuksista ja toteutuneista harjoitustunneista liikuntapaikoittain). Tilankäyttöavustuksen laskenta tehdään kyseisessä liitteessä ilmoitettujen tietojen perusteella. Tilankäyttöavustuksen lopulliseen suuruuteen sekä tukeen per tunti vaikuttaa avustusmuotoon ositettu määräraha, yhdistyksen hyväksytyt vuokrakulut ja niiden laskentaan hyväksytty tuntimäärä sekä liikuntajaoston hyväksymä tilojen tuen enimmäistuntihinta. Lopullinen tilankäyttöavustus määräytyy, kun yhdistyksen laskennallinen tilankäyttöavustus suhteutetaan muiden tilankäyttöavustusta hakevien osuuteen kokonaismäärärahasta.

Tilankäyttöavustusta saadakseen seuran on pitänyt käyttää liikuntatilavuoroa säännölliseen ohjattuun liikuntatoimintaansa sekä maksaa tästä vuokraa. Vuoden 2023 tilankäyttöavustuksessa huomioidaan seuran tilankäytön toteuma vuodelta 2022. Tilankäyttöavustuksen laskennallinen liikuntatiloja ja -paikkoja koskeva enimmäistuntihinta on 24 euroa/tunti vuonna 2023. Enimmäistuntihinta määrittää, paljonko avustuksen määrä voi enimmillään olla tilankäytön tuntia kohti.

Helsinki Pétanque ry vuokraa Senaattikiinteistöltä petanque-tilaa Pasilan eteläisessä veturitallissa. Seura maksaa vuokraa koko tilasta ja toimitti määräaikaan mennessä avustushakemuksen liitteeksi tilankäyttöliitteen, jonka mukaan seura on käyttänyt hallitsemaansa liikuntatilaa säännölliseen ohjattuun harjoitustoimintaan yhteensä 665 tuntia vuoden 2022 aikana. Avustushakemuksen liitteenä oli myös vuokrasopimus ja kuitit maksuista vuokrista. Avustuslaskennassa on huomioitu seuran ilmoittama tuntimäärä 665 tuntia.

Aikaisempina vuosina seura on ilmoittanut käyttävänsä tilaa huomattavasti suurempia tuntimääriä, koska tilassa on useampia kenttiä (pétangue, mölkky ja boulelyonnaise). Seura maksaa kuitenkin vuokraa koko tilasta, eikä kenttäkohtaisesti. Avustus oli aikaisempina vuosina virheellisesti laskettu näiden kenttäkohtaisten tuntien mukaan ja tästä syystä Helsinki Pétanque ry sai suuremman avustuksen kuin sille olisi kriteerien mukaan kuulunut. Vuoden 2023 tilankäyttöavustus on laskettu avustuskriteerien mukaisesti oikein. Helsinki Pétanque ry:tä on kohdeltu avustuslaskennassa yhdenvertaisesti muiden seurojen kanssa.

Helsinki Pétanque ry:lle myönnettiin tilankäyttöavustusta 8 819 euroa.

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeen mukaan avustuksen hakijan tulee hakemuksessa ja sen liitteissä esittää oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka tarvitaan avustuksen myöntämisestä päättämiseksi. Hakemukset arvioidaan hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteella.

Toiminta- ja tilankäyttöavustusten hakemisesta ja avustushakemuksessa vaadituista tiedoista viestittiin seuroille avustusten www-sivuilla sekä suoraan sähköpostitse (hakuohje 2023). Lisäksi seuroille järjestettiin avustusinfoja 13.10.2022 sekä 9.1. ja 12.1.2023. Avustuksia haettiin 15.2.2023 mennessä.

Helsingin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo niiden käyttöä.

Hallintosäännön 17 luvun 2 §:n mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta.

Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 13.04.2023 § 8

13.04.2023 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Ritva Oljakka, suunnittelija, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 3.5.2023
2. Oikaisuvaatimus 3.5.2023, tilankäyttöavustus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.