Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkielinen palvelukokonaisuus

HEL 2023-003598
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Fastställande av användningsplanen för småbarnspedagogiken 2023

Varhaiskasvatusalueen päällikkö

Beslut

Chefen för småbarnspedagogiken beslöt att fastställa användningsplanen för småbarnspedagogiken 2023.

Beslutsmotivering

Sektorchefen beslöt den 8.2.2023 (§ 12) den svenska servicehelhetens anslag och ansvarspersoner för gemensamma medel, småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen, fria bildningen, gymnasieutbildningen och sakkunnig-och kontorstjänster för perioden 1.1.-31.12.2023.

Småbarnspedagogikens driftsintäkter är 2 650 000 € och driftskostnader 33 620 000 €. Enheternas anslag är 29 442 260 € som fördelas enligt bilagan. Anslaget för småbarnspedagogikens köpeavtal är
3 202 000 €.

Enligt stadens anvisningar om engångsbelöningar reserveras ett anslag som motsvarar 1% av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

Päätös tullut nähtäväksi 14.03.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Sulje

Lisätietojen antaja

Sandra Pietiläinen, controller, telefon: 09 310 38514

sandra.pietilainen@hel.fi

Päättäjä

Jenni Tirronen
chefen för småbarnspedagogiken

Liitteet (pdf)

1. Svenska småbarnspedagogikens enhetsvisa budgeter 2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.