Hankesuunnitelma, tilamuutostyöt, Koulutanhua 2, Laajasalon terveysasema, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-003660
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Laajasalon terveysaseman tilamuutostöiden hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti

hyväksyä Laajasalon terveysaseman tilamuutostyöhankkeen 9.2.2023 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 162 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 997 000 euroa joulukuun 2022 kustannustasossa.

Sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimiala on antanut 13.3.2023 puoltavan lausunnon hanke-suunnitelmasta

Päätöksen perustelut

Yleistä hankkeesta

Laajasalon terveysasema on päätetty jättää Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen lähipalvelupisteeksi. Perusteluina on keskisen suurpiirin ja Laajasalon alueellinen väestönkasvu, palvelutilojen riittävyys ja palvelujen saavutettavuus.

Tämä hankesuunnitelma koskee Laajasalon terveysaseman 1. vaiheen muutostöitä rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. 2. vaihe käynnistyy, kun kotihoidolle on löydetty korvaavat tilat muualta. Tässä hankesuunnitelmassa ei ole huomioitu 2. vaiheen kustannuksia.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

Kaupunkiympäristön toimialan laatima hankesuunnitteluvaiheen (HKA) kustannusarvio on 997 000 euroa arvonlisäverottomana; kausi 12 / 2022.

Teknisen hankkeen vuokravaikutus

Tilojen lisävuokravaikutus on laskettu 3,03 €/m2/kk. Kiinteistön nykyinen vuokra on 16,77 euroa/htm² / kk ja kiinteistön tuleva vuokra-arvio on 19,80 euroa/htm² / kk. Tuleva vuokra on yhteensä 61320,60 euroa/kk ja 736097,64 euroa/v.

Sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimiala on hyväksynyt 13.3.2023 kustannusvaikutuksen.

Hankkeeseen ei sisälly väistötilakustannusta.

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 4 /2023, ja työ valmistuu 8 /2023.
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta.

Päätös tullut nähtäväksi 27.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Turunen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39731

heikki.turunen@hel.fi

Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472

sonja.liljeblad@hel.fi

Päättäjä

Sari Hilden
tilapäällikkö

Liitteet (pdf)

2. Kustannusarvio HKA Laajasalon terveysasema 2.2.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.