Yhtiökokoukset vuonna 2023, Helsingin Energiatunnelit Oy

HEL 2023-004118
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 55 §

Jäsenen nimeäminen Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä konserniohjauksen päällikkö Atte Malmströmin valinnan Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Energiatunnelit Oy

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita energialiiketoimintaa
palvelevia tunneleita ja niihin liittyviä rakennelmia sekä vuokrata
tunnelitiloja kolmansille.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 10 % ja Helen Oy:n omistusosuus on 90 %. Yhtiö on Helen Oy tytäryhtiö.

Yhtiön hallitus

Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme (3) jäsentä. Helen Oy nimeää kaksi (2) jäsentä, joista toinen toimii hallituksen puheenjohtajana. Kaupunki nimeää yhden (1) jäsenen.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Konsernijaosto nimesi 6.3.2023, § 39 edustajia yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2023 ja tarkoituksena oli, että Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen olisi ollut tässä päätöksessä mukana. Tällä täydennetään konsernijaoston 6.3.2023 päätöstä ja vahvistetaan osaltaan yhtiön yhtiökokouksen 19.4.2023 tekemä valintapäätös.

Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä toimikaudella 2022. Hänen koulutuksensa,
osaamisensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen on perusteltua hyväksyä hänen nimeämisensä uudelle toimikaudelle yhtiön hallitukseen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi