Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, määräaikainen asiantuntija, työavain KANSLIA-01-8-23

HEL 2023-004306
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, määräaikainen asiantuntijan virka, työavain KANSLIA-01-8-23

Palveluesihenkilö, kartoituspalvelut

Päätös

Palveluesihenkilö, kartoituspalvelut, päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** asiantuntijan määräaikaiseen virkaan 11.4.2023 lukien. Virantoimitus jatkuu 31.12.2024 saakka.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 2847,22 € euroa.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika, joka on kuusi kuukautta tai puolet palvelussuhteen kestosta. Mikäli viranhaltija siirtyy Helsingin kaupungilla toiseen virkasuhteeseen, peräkkäisissä määräaikaisissa virkasuhteissa ei määrätä uutta koeaikaa, elleivät viranhaltijan tehtävät tai asema muutu.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Mikäli tehtävästä toiseen siirtyvä henkilö on aiemmin jo esittänyt selvityksen terveydentilastaan, esihenkilö voi päättää, ettei työhöntulotarkastusta tarvita.

Päätöksen perustelut

Asiantuntijan virka oli julkisesti haettavana ajalla 2.2.2023-17.2.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakuilmoitus oli lisäksi esillä TE-palveluiden sivuilla sekä monster.fi ja duunitori.fi -palveluissa. Virka sijoittuu palvelussuhteen alkaessa työllisyyden kuntakokeilun maahan muuttaneiden työllisyyttä edistäviin palveluihin.

Kansliapäällikön 3.3.2021, 56 §:n tekemän päätöksen toimivallan siirtämisestä keskushallinnossa kanslian henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa mukaan määräaikaiseen virkaan ottaa ko. viralle määritelty lähin virassa oleva esihenkilö. Asiantuntijan tehtävän osalta määräaikaiseen virkaan ottaa palveluesihenkilö Rauno Lipsanen.

Viranhaltijan tehtävänä ovat asiantuntijan tehtävät työllisyyden kuntakokeilun henkilöasiakaspalvelussa. Asiantuntija tukee asiakkaitaan suuntautumaan työhön tai opiskeluun. Hän toimii itsenäisesti monialaisissa verkostoissa ja etsii asiakkaalle ratkaisuja työllistymisen tueksi. Asiantuntija luo asiakkaalle palveluprosessin, jossa on otettu huomioon myös lainsäädäntö ja työttömyysturvan kokonaisuus

Asiantuntijan viran kelpoisuusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen.

Haettavana olleen asiantuntijatehtävän hoidossa edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja hyvää englannin kielen suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin tai muun kielen taitoa.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi asiantuntijalta odotettiin hakuilmoituksessa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, itsenäistä ja kehittämisorientoitunutta työskentelyotetta sekä hyviä ongelmanratkaisutaitoja.

Eduksi luettiin kokemus työnvälityksestä tai muista työllisyydenhoidon tehtävistä, kokemus viranomaistyöstä sekä ohjaavasta asiakaspalvelutyöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa hakemuksen jätti 45 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 38 hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin yhdeksän hakijaa.

Haastatteluun kutsuttiin hakijat, joilla hakemusten perusteella arvioitiin olevan soveltuvaa ja ajantasaista kokemusta ohjaavasta asiakaspalvelutyöstä, viranomaistyöstä tai vahvaa osaamista muista työllisyydenhoidon tehtävistä.

Hakemuksia arvioivat palveluesihenkilöt **********

Kolme hakijaa veti hakemuksensa pois ennen ryhmähaastattelua.

Ryhmähaastattelu tehtävään pidettiin 9.3.2023. Haastattelut suorittivat palveluesihenkilöt **********

Ryhmähaastattelussa hakijat suorittivat ryhmätehtävän, jossa arvioitiin hakijoiden vuorovaikutustaitoja sekä kykyä vaikuttavan asiakaskokemuksen rakentamiseen. Ryhmähaastatteluissa osoitetun soveltuvuuden perusteella henkilökohtaisiin haastatteluihin kutsuttiin kaksi hakijaa.

Henkilökohtaiset haastattelut suorittivat 14.3. palveluesihenkilöt **********

Toinen haastatelluista hakijoista vetäytyi hakuprosessista henkilökohtaisten haastatteluiden jälkeen.

Koulutuksen ja työkokemuksen, hakuasiakirjojen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella parhaat edellytykset asiantuntijan viran hoitamiseen on hakijalla **********

**********

Valitulla hakijalla on kelpoisuusehdoissa edellytetty alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen sekä tehtävän edellyttämä kielitaito.

Valitun haastattelussa korostui hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, itsenäisen ja kehittämisorientoitunut työskentelyote sekä hyvät ongelmanratkaisutaidot. Lisäksi hänellä on vahva kokemus monialaisesta verkostoyhteistyöstä, maahanmuuttajatyön kentästä sekä käytännön työkokemusta ohjaavasta asiakastyöstä Helsingin kaupungin palveluksessa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 31.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Rauno Lipsanen, palveluesihenkilö, puhelin: 09 310 21611

rauno.lipsanen@hel.fi

Päättäjä

Rauno Lipsanen
palveluesihenkilö, kartoituspalvelut

Liitteet (pdf)

1. Hakijaluettelo

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.