Kokoonpano, HAM Helsingin taidemuseosäätiö, hallituksen jäsenten valinta

HEL 2023-004336
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 57 §

HAM Helsingin taidemuseosäätiön hallituksen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n hallitukseen kevään 2024 vuosikokouksen loppuessa päättyvälle toimikaudelle seuraavat henkilöt:

 • puheenjohtaja Kai Huotari, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Kaapelitalo,
 • Laura Aalto, vs. toimialajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala,
 • Petra Havu, toimitusjohtaja, Museoliitto,
 • Atte Kaleva (Kok.),
 • Arja Karhuvaara (Kok.),
 • Nasima Razmyar (SDP) sekä
 • Akseli Koskela (Vihr.)

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Jenni Pajusen ehdotuksesta nimetä Atte Kalevan ja Arja Karhuvaaran.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Lauri Murasen ehdotuksesta nimetä Nasima Razmyarin.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Tuomas Rantasen ehdotuksesta nimetä Akseli Koskelan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

HAM Helsingin taidemuseosäätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia toimia Helsingin taidemuseon ylläpitäjänä, edistää ja tukea kuvataidetta ja sen tunnetuksi tekemistä, huolehtia kaupungin taidemuseopalveluista ja taidekokoelmasta sekä harjoittaa muuta taidemuseotoimintaa.

Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Hallitus

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunki nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 28.11.2022, § 124 jatkaa HAM Helsingin taidemuseosäätiön valmisteluvaiheen hallituksen toimikautta niin, että se päättyy säätiön keväällä 2023 pidettävään vuosikokoukseen.

Taidemuseosäätiön säätiöittämisen yhteydessä lähtökohtana on ollut, että ylösajovaiheen jälkeen säätiölle nimetään kaupungin viranhaltijoista, luottamushenkilötaustaisista henkilöistä ja kaupungin ulkopuolisista henkilöistä koostuva hallitus.

Kaupunginhallituksen päättämän tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian mukaan taidemuseosäätiön hallituksessa tulee olla kollektiivisesti riittävä osaaminen asiakkuuksien johtamisesta, kulttuurialasta, kansainvälisestä toiminnasta, palvelualasta sekä markkinoinnista, viestinnästä ja brändin rakentamisesta. Lisäksi kaikkien tytäryhteisöjen hallituksissa tulee olla kuntalain ja konserniohjeen mukaisesti säätiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoissa otetaan huomioon muun muassa yhteisön toiminnan laadun, laajuuden ja kehitysvaiheen edellyttämä talouteen, johtamiseen, strategiseen suunnitteluun, vastuullisuuteen ja digitalisaatioon liittyvä osaaminen.

Säätiön hallituksen nimeämisessä on määriteltyjen kollektiivisten osaamisvaatimusten ohella otettava huomioon ja turvattava riittävä jatkuvuus säätiön toiminnan kannalta. Säätiön ylösajovaihe on edelleen kesken, joten on perusteltua nimetä hallitukseen osittain samoja henkilöitä, jotka ovat hallituksen jäseninä tällä hetkellä.

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Kai Huotari sekä nykyiset jäsenet Laura Aalto ja Petra Havu omaavat säätiön hallituksessa tarvittavaa monipuolista osaamista ja laajaa kokemusta. Heidän nimeämisensä kevääseen 2024 jatkuvalle toimikaudelle turvaa säätiön toiminnan ja sen johtamisen riittävää jatkuvuutta ottaen huomioon myös sen, että säätiön museonjohtaja ja hallintojohtaja ovat aloittaneet tehtävissään keväällä 2023.

Edellä mainitun hallituksen puheenjohtajan ja kahden jäsenen ohella on perusteltua nimetä hallitukseen neljä luottamushenkilötaustaista jäsentä.

Hallituksen jäsenet nimetään siten, että hallituksen toimikausi päättyy keväällä 2024, jolloin säätiössä noudatetaan vastaavaa hallitusten toimikausirytmiä kuin muissakin kaupungin tytäryhteisöissä, joissa on kahden vuoden mittainen toimikausi.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi