Aukioloajat, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön toimipisteiden tilapäinen sulkeminen ja toiminnan supistaminen kesällä 2023

HEL 2023-004349
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 24

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön toimipisteiden tilapäinen sulkeminen ja toiminnan supistaminen kesällä 2023

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön palvelun aukioloajoista kesällä 2023 seuraavasti:

Lännen aikuissosiaalityö, työtoimintapaikat:

- Uusix-verstaat (Kyläsaarenkatu 8, 00580 Helsinki ja Suvilahdenkatu 10 A, 00500 Helsinki) ovat suljettuna 3.-30.7.2023.

- Pakilan työkeskuksen kalustevarasto on avoinna arkisin klo 8-15:45 (Jakokunnantie 26-28, 00660 Helsinki). Muu osa Pakilan työkeskusta (Jakokunnantie 26-28, 00660 Helsinki) on suljettu 3.-30.7.2023.

- Sosiaalinen kuntoutus -tiimi on suljettu 3.-30.7.2023, (kiireellisissä asioissa asiakkaita palvelee tarvittaessa alueellinen aikuissosiaalityö:
Länsi (Hopeatie 6, 00440 Helsinki), arkisin klo 8.15-16
Etelä (Työpajankatu 14 A, 00580 Helsinki), arkisin klo 8.15-16
Itä (Jauhokuja 4, 00920 Helsinki), arkisin klo 8.15-16
(Kahvikuja 2, 00980 Helsinki), arkisin klo 8.15-16
(Ostoskuja 3, 00940 Helsinki),
Pohjoinen (Ala-Malmin tori 2, 00700 Helsinki), arkisin klo 8.15-16.

- Työkykyselvitys on suljettu 3.-30.7.2023. Kiireellisissä asioissa asiakkaita palvelee tarvittaessa alueellinen aikuissosiaalityö.

- Avotyötoiminta (Hopeatie 6, 00440) on suljettu 3.-30.7.2023.

- Työtoiminnassa on avoinna muutamia Avotyötoiminnan ryhmiä (Hopeatie 6 00440 Helsinki, arkisin klo 8.15-16), joihin tarvittaessa sijoittuu myös Uusix-verstaiden ja Pakilan työkeskuksen asiakkaita.

Pohjoisen aikuissosiaalityö:
- Sosiaalinen luototus ja talousneuvonta (Ala-Malmin tori 2, 00700 Helsinki) on suljettu 17.-30.7.2023.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen sekä aukioloaikojen ja paikkamäärien supistamisen syynä on kesäloma-ajasta johtuva vähentynyt palvelutarve ja/tai henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Päätös tullut nähtäväksi 02.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Karisto, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 09 310 37579

sari.karisto@hel.fi

Päättäjä

Leena Luhtasela
vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja