Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelun avohuolto, Malmi 2, sosiaalityöntekijä (viransijaisuus), työavain SOTEPE-01-33-23

HEL 2023-004545
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, lastensuojelunavohuollon sosiaalityö, Malmi 2, työavain SOTEPE-01-33-23

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Vs. johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssinumero 039261, toimintayksikkö 395220, työpiste 100160) täyttämättä soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus tuli avoimeksi 1.1.2023.

Viransijaisuus on ollut haettavana 17.2. – 10.3.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalle 15.3. – 31.12.2023 sekä TE-palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia asiakkaana olevien lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Tehtäviin kuuluu lastensuojelun suunnitelmallinen sosiaalityö, lastensuojeluilmoitusten käsittely, kiireellinen sijoitus, huostaanoton valmistelu ja harkinnanvarainen jälkihuolto.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaalityöntekijän tehtävässä luetaan eduksi kiinnostuksen dialogiseen ja reflektoivaan työotteeseen sekä laajemmin systeemisen toimintamallin soveltamiseen lastensuojelutyössä.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asiakirjan liitteenä 1.

Kenelläkään hakijoista ei ollut vaadittua kelpoisuutta. Yksi hakijoista oli hakuaikana sijaispätevä, mutta hän perui hakemuksensa hakuajan puitteissa.

Viransijaisuus jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 03.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Niina Kurkivuori, vs. johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 58699

niina.kurkivuori@hel.fi

Päättäjä

Niina Kurkivuori
johtava sosiaalityöntekijä

Liitteet (pdf)

1. Hakijalistaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.