Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelun avohuolto, Malmi 2, sosiaalityöntekijä (viransijaisuus), työavain SOTEPE-01-33-23

HEL 2023-004545
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, lastensuojelunavohuollon sosiaalityö, Malmi 2, työavain SOTEPE-01-33-23

Ledande socialarbetare

Päätös

Vs. johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssinumero 039261, toimintayksikkö 395220, työpiste 100160) täyttämättä soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus tuli avoimeksi 1.1.2023.

Viransijaisuus on ollut haettavana 17.2. – 10.3.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalle 15.3. – 31.12.2023 sekä TE-palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia asiakkaana olevien lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä. Tehtäviin kuuluu lastensuojelun suunnitelmallinen sosiaalityö, lastensuojeluilmoitusten käsittely, kiireellinen sijoitus, huostaanoton valmistelu ja harkinnanvarainen jälkihuolto.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Sosiaalityöntekijän tehtävässä luetaan eduksi kiinnostuksen dialogiseen ja reflektoivaan työotteeseen sekä laajemmin systeemisen toimintamallin soveltamiseen lastensuojelutyössä.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asiakirjan liitteenä 1.

Kenelläkään hakijoista ei ollut vaadittua kelpoisuutta. Yksi hakijoista oli hakuaikana sijaispätevä, mutta hän perui hakemuksensa hakuajan puitteissa.

Viransijaisuus jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Detta beslut publicerades 03.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Niina Kurkivuori, vs. johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 58699

niina.kurkivuori@hel.fi

Beslutsfattare

Niina Kurkivuori
johtava sosiaalityöntekijä

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.