Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen terveysasema, Oulunkylän toimipiste, kolme terveyskeskuslääkäriä, työavain SOTE-02- 60- 23

HEL 2023-004766
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämättä jättäminen, Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Pohjoisen terveysasema, työavain SOTE-02-60-23

Johtava ylilääkäri

Päätös

Pohjoisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti jättää terveyskeskuslääkäreitten virkojen (an (vakanssinumero 20380 Pohjoisen terveysasema, Paloheinä, vakanssinumerot 31566 ja 20023 Pohjoisen terveysasema, Oulunkylä) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkäreitten virka 20023 tuli avoimeksi 18.8.2021 ja 31566 30.4.2022 ja virka 20380 1.12.2022. Virat ovat olleet täytettyinä sijaisilla. Avoimet virat ovat olleet haettavina 6.2.2023- 27.3.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa haussa. Kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi virka oli haettavana TE-palveluissa, Duunitorilla ja Monsterissa sekä Facebookissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa Pohjoisen terveysaseman johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia yleislääkärinä terveysasemalla hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys tai erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti terveysasemalla potilastyössä ja vuorovaikutus - ja yhteistyötaitoja sekä potilastyössä että työyhteisössä.

Määräajassa hakemusta ei jättänyt yksikään hakija.

Virat jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Riitta Hietala, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 69791

Päättäjä

Riitta Hietala
johtava ylilääkäri