Hankinta, kotihoidon asiakaspalveluostot, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-004963
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 69

Kotihoidon asiakaspalveluostojen hankinta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti valita käydyn tarjouskilpailun perusteella kotihoidon asiakaspalveluostojen hankinnan avoimeen järjestelyyn seuraavat palveluntuottajat:

Osa-alue 1:

Cinco Care Oy

Koti-Medi Oy

Vuovi Oy

Sam’s Care Oy

Lauran kotihoito Oy

Sievä tuki Oy

Heela Terveys Oy

Kenest Hoiva Oy

Finn-Hoito Oy

Lumina Care Oy

Piika & Sisar Oy

Capri hoivapalvelut Oy

Omegayksi Oy

ProHoiva Oy

Omakotisäätiö sr

Syke Kotipalvelut Oy

Stella Kotipalvelut Oy

Debora Oy

SihaCare Oy

Detair Oy

Medicare Oy

SuperHoiva Oy

Med Group Oy

Osa-alue 2:

Cinco Care Oy

Koti-Medi Oy

Kanlungan Oy

Vuovi Oy

Sam’s Care Oy

Lauran kotihoito Oy

ProHoiva Oy

Sievä tuki Oy

Kenest Hoiva Oy

Heela Terveys Oy

Lumina Care Oy

Piika & Sisar Oy

Suomen Hoitajavälitys Oy

Capri hoivapalvelut Oy

Omegayksi Oy

Syke Kotipalvelut Oy

Finn-Hoito Oy

Stella Kotipalvelut Oy

Debora Oy

SihaCare Oy

Medicare Oy

SuperHoiva Oy

Terveytesi Palvelut Oy

Med Group Oy

Lisäksi sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti, että Kultahoitajat ja Nordic Horizons Healthcare Oy suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Valinnat on tehty ja palveluntuottajien etusijajärjestys on määräytynyt tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä (liite 1 Vertailutaulukko).

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo (alv 0 prosenttia) on 120 000 000 euroa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Päätös on ehdollinen sillä ehdolla, että palveluntuottajat toimittavat asetettujen vaatimusten mukaisesti rikosrekisteriotteensa, palvelun tuottamiseen vaadittavat luvat ja muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa ja toimivalta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksyä kotihoidon asiakaspalveluostojen hankinnan HEL 2023-004963 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään § 110 (6.6.2023) ja päätti oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset ja päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Hankinnan kohde

Hankittava palvelu on kotihoitoa. Kotihoidolla tarkoitetaan palvelua, jolla huolehditaan, että henkilö suoriutuu jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista kodissaan ja asuinympäristössään. Kotihoitoon kuuluu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta, muu kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu henkilön suoriutumista tukeva toiminta ja terveydenhuoltolain 25 §:ssä tarkoitettu kotisairaanhoito.

Hankinnassa oli kaksi (2) osa-aluetta, jotka olivat

osa-alue 1: kotihoito eteläisen ja itäisen Helsingin kotihoidon asiakkaille

osa-alue 2: kotihoito läntisen ja pohjoisen Helsingin kotihoidon asiakkaille

Hankintamenettely

Kotihoidon asiakaspalveluostojen hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu avoimella hankintajärjestelyllä, joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) periaatteiden mukaista menettelyä hankinnan kohteena olevan palvelun hankkimiseen.

Kyseessä on hankintalain luvun 12 tarkoittama sosiaali- ja terveyspalvelu.

Tarjouskilpailu käynnistettiin sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 2.8.2023 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Tarjouspyynnöstä julkaistiin korjausilmoitus 25.8.2023, jolla muutettiin tarjouspyynnön määräaikaa.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi tarjoajille asetettiin tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjoajien oli tarjousaikana mahdollista esittää hankinnan kohdetta ja tarjouspyyntöä koskevia tarkentavia lisätietokysymyksiä. Hankintaan liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 18.8.2023 klo 10.00 mennessä. Kysymyksiä esitettiin 90 kappaletta ja niihin vastattiin julkisesti 23.8.2023.

Tarjoukset tuli jättää hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin kautta 11.9.2023 klo 13.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät:

Cinco Care Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Capri Hoivapalvelut Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Debora Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Detair (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Finn-Hoito Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Heela Terveys Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Kanlungan (osa-alue 2)

Kenest Hoiva Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Koti-Medi Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Kultahoitajat (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Lauran kotihoito Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Lumina Care Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Med Group Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Medicare Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Nordic Horizons Healthcare Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Omakotisäätiö (osa-alue 1)

Omegayksi Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Piika ja Sisar Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

ProHoiva Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Sam’s Care Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Sievä tuki Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

SihaCare Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Stella Kotipalvelut Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Suomen hoitajavälitys Oy (osa-alue 2)

SuperHoiva Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Syke Kotipalvelut Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Terveytesi Palvelut Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Vuovi Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Yhdessä huomiseen Oy (osa-alue 1 ja osa-alue 2)

Tarjousten käsittely

Tarjoukset avattiin 11.9.2023 klo 13.12 sähköisestä järjestelmästä.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintayksikkö on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kaikkien tarjousvertailuun hyväksyttävien tarjousten tuli täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoajalle, tarjoukselle ja tarjottavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tarjoajien tuli ladata tarjouksensa liitteeksi omavalvontasuunnitelma. Kultahoitajat ei ollut ladannut omavalvontasuunnitelmaa, joten hankintayksikkö hylkäsi Kultahoitajien tarjouksen.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti palvelun vastuuhenkilöllä tulee olla sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava sosiaali- ja terveysalan opistotasoinen tutkinto (esim. sosionomi tai sairaanhoitaja) ja työkokemukseen ja koulutukseen perustuvat johtamistaidot. Soveltuvana työkokemuksena pidetään vähintään yhden (1) vuoden yhtäjaksoista kokemusta vastaavista tehtävistä esimiesasemassa työskentelystä viimeisen kolmen vuoden aikana.

Tiedot palvelun vastuuhenkilöstä pystyi ilmoittamaan joko tarjouksessa tai tarjoaja pystyi jättämään osana tarjoustaan vakuutuksen, jolla se sitoutuu palkkaamaan soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävän henkilön ennen sopimuksen solmimista. Tämä päätös on ehdollinen, kunnes vaatimusten täyttyminen on osoitettu. Mikäli palvelun vastuuhenkilön tiedot oli ilmoitettu tarjouksessa, tarkastettiin soveltuvuusvaatimusten täyttyminen ennen tarjousvertailun tekemistä.

Hankintayksikkö pyysi täsmennystä palvelun vastuuhenkilön työkokemuksesta seuraavilta palveluntuottajilta: Cinco Care Oy, Vuovi Oy, Sievä tuki Oy, Nordic Horizons Healthcare Oy ja Medicare Oy. Saatujen täsmennysten jälkeen hankintayksikkö hylkäsi Nordic Horizons Healthcare Oy:n tarjouksen, sillä se ei täyttänyt asetettua vastuuhenkilön työkokemusvaatimusta. Nordic Horizons Healthcare Oy:n vastuuhenkilön mahdollinen työkokemus esimiesasemassa työskentelystä oli muodostunut yli kolme (3) vuotta sitten.

Lisäksi hankintayksikkö pyysi täsmennyksen tarjotusta hinnasta seuraavilta palveluntuottajilta: Cinco Care Oy, Vuovi Oy ja Kanlungan Oy. Saatujen täsmennysten jälkeen tarjoukset otettiin mukaan tarjousvertailuun.

Muut tarjoajat ja tarjoukset täyttivät asetetut vaatimukset, ja ne otettiin mukaan tarjousvertailuun.

Tilaajavastuulakiin liittyvät selvitykset ja hankintalain mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet tarkastetaan tarjouspyynnössä kerrotun mukaisesti vain niiltä tarjoajailta, jotka tulivat vertailun perusteella valituiksi palveluntuottajiksi.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Tarjoajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Tarjousten vertailu tehtiin osa-alueittain siten, että kumpaankin osa-alueeseen valittiin kaikki soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat pois lukien kaksi kokonaistaloudellisesti kalleinta tarjousta. Tarjousten vertailutaulukko ja valitut palveluntuottajat on esitetty liitteessä 1 Vertailutaulukko.

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus (kokonaisvertailupisteet), jossa hinnan painoarvo oli 80 prosenttia (hintavertailupisteet) ja laadun 20 prosenttia (laatuvertailupisteet).

Hintavertailupisteet muodostuivat tarjotusta tuntihinnasta siten, että hinnaltaan halvin tarjous saa hinnan osalta vertailussa 80 pistettä. Muiden tarjousten hintapisteytys suhteutetaan halvimpaan kaavalla: (halvin hinta / verrattava hinta) x 80.

Laatuvertailupisteet muodostuivat tarjoajan tarjoamasta sopimuskauden laatutasoon sidotusta laatuprosenttimäärästä (ns. laatutakuumalli). Vaihteluväli, jolta tarjoaja asetti tarjoukselleen laatutakuuprosentin, oli 5–9 prosenttia. Laatupisteet annettiin seuraavasti: 5 prosenttia - 0 pistettä, 6 prosenttia - 5 pistettä, 7 prosenttia - 10 pistettä, 8 prosenttia - 15 pistettä ja 9 prosenttia - 20 pistettä.

Tarjouspyynnön mukaisesti molempiin osa-alueisiin tuli tarjota sama laatutakuuprosentti. Mikäli prosentit erosivat toisistaan, huomioitiin molemmissa tarjouksissa korkeampi laatutakuuprosentti.

ProHoiva Oy oli tarjonnut osa-alueeseen 1 laatutakuuprosentin 8 ja osa-alueeseen 2 laatutakuuprosentin 6. Molemmissa osa-alueissa huomioitiin laatutakuuprosentti 8.

Finn-Hoito Oy oli tarjonnut osa-alueeseen 1 laatutakuuprosentin 9 ja osa-alueeseen laatutakuuprosentin 7. Molemmissa osa-alueissa huomioitiin laatutakuuprosentti 9.

Palveluntuottaja pystyi jättämään tarjouksen ja tulemaan valituksi yhden tai molempien osa-alueiden avoimeen järjestelyyn.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2024.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova päätös ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 30.10.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali- tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va- litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en- simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
  tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali- tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro- sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro- sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit- teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
  muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 42207

kristiina.l.matikainen@hel.fi

Outi Ekebom, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 21183

outi.ekebom@hel.fi

Päättäjä

Seija Meripaasi
sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja