Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen

HEL 2023-005157
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 281 §

Täydennys Helsingin edustajiin kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamisessa Helsingissä 7.-8.6.2023

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus täydensi aiempaa päätöstään nimetä Helsingin edustajat Helsingissä 7.-8.6.2023 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavasti:

Helsingin edustajaksi tapaamiseen nimetään aiemmin nimettyjen lisäksi Fatim Diarra.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään Helsingissä 7.-8.6.2023. Tapaamisessa keskustellaan uuden vaalikauden keskeisistä kysymyksistä ja kuuden suurimman kaupungin ajankohtaisista asioista sekä yhteistyöstä. Tapaaminen kestää lounaasta lounaaseen.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 24.4.2023 nimennyt edustajat tapaamiseen. Edustajiksi nimettiin Daniel Sazonov, Maarit Vierunen, Minja Koskela, Anni Sinnemäki, Ville Jalovaara, Björn Månsson sekä Jussi Halla-aho.

Päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että Fatim Diarraa ei epähuomiossa käsittelyn yhteydessä esitetty. Tällä päätöksellä kaupunginhallitus täydentää aiempaa päätöstään nimeämällä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarran Helsingin edustajaksi tapaamiseen.

Sulje

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 261

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Helsingissä 7.-8.6.2023 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiseen seuraavat edustajat:

 • Daniel Sazonov
 • Maarit Vierunen
 • Minja Koskela
 • Anni Sinnemäki
 • Jussi Halla-aho
 • Ville Jalovaara
 • Björn Månsson
Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta nimetä edustajiksi Daniel Sazonovin ja Maarit Vierusen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Paavo Arhinmäen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Minja Koskelan.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Anni Sinnemäen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Mari Rantasen ehdotuksesta nimetä edustajaksi Jussi Halla-ahon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Ville Jalovaaran ehdotuksesta nimetä edustajaksi Ville Jalovaaran.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta nimetä edustajaksi Björn Månssonin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, 310 23337:

inga.nyholm@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. KUTSU _ Kuutosten luottamushenkilot_2023 Helsinki

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.